THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

25 tháng 8 2012

Đảng chăm lo cho đời sống của các dân tộc anh em.

by Unknown  |  at  25.8.12QĐND - Hiện nay, các thế lực thù địch đang vu khống xuyên tạc rằng: Đảng, Nhà nước Việt Nam "đàn áp các dân tộc", vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, “chiếm đất”, “đàn áp, kìm kẹp người dân tộc thiểu số”, “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”… nhằm kích động tư tưởng đòi “tự trị”, “ly khai” “chia nhỏ”, “xé lẻ” Việt Nam.
Sự thật, chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo, tổ chức nhân dân đấu tranh, giành độc lập, xây dựng chế độ mới, mới thực sự đem lại độc lập, tự do, cơm no, áo ấm, cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp cho đồng bào các dân tộc ở Việt Nam như hiện nay.
Sự thật, chỉ từ khi Đảng ta lãnh đạo, tổ chức nhân dân ta đấu tranh làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi thì các tộc người và cả dân tộc Việt Nam từ trong đêm trường nô lệ dưới ách áp bức, đô hộ của đế quốc Pháp, mặc cảm, miệt thị, ăn hiếp lẫn nhau… mới “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” trở thành chủ nhân chân chính của đất nước. Chế độ mới đã nâng quan hệ giữa các tộc người lên trình độ mới: Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Hiến pháp năm 1946 khẳng định: "Ngoài sự bình đẳng về quyền lợi, những quốc dân thiểu số được giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến kịp trình độ chung". Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định các dân tộc đều là anh em, phải đoàn kết để xây dựng, bảo vệ đất nước: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau". “Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta”. (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG. H. 2000, tr. 217-218).
Khám, chữa bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: internet.
Nhờ phát huy cao độ sức mạnh tất cả các dân tộc trên cơ sở quan hệ bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đưa miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đấu tranh thống nhất nước nhà. Hơn hai mươi năm sau, chúng ta làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước, cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đóng góp vào chiến công chung đó có công sức của tất cả các tộc người, trong đó có các tộc người thiểu số, tiêu biểu là hàng trăm cá nhân và đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, hơn 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người dân tộc thiểu số.
Khi đất nước thống nhất, Đảng, Nhà nước ta có điều kiện để quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc; xác lập quyền bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển giữa các tộc người. Các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV, V, VI, được cụ thể hóa tại các Nghị quyết 22-NQTW ngày 27-11-1989 của Bộ Chính trị và Quyết định 72-HĐBT ngày 13-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng đề ra chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII, VIII, IX, X, XI, đặc biệt có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa IX về công tác dân tộc, đã tiếp tục đề ra các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc. Quan hệ dân tộc ở nước ta đã thu được kết quả tốt đẹp. Trong khi nhiều nước trên thế giới như các nước Bắc Phi, Mỹ La-tinh và cả ở Đông Nam Á… xung đột sắc tộc, chia rẽ, ly khai dân tộc xảy ra liên miên thì ở nước ta tình hình chính trị xã hội ổn định, 54 dân tộc anh em sống bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vùng dân tộc thiểu số từng bước hình thành và phát triển, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Tốc độ tăng trưởng GDP của các tỉnh miền núi luôn đạt mức bình quân từ 8 đến 10%/năm trong suốt nhiều năm. Số hộ đói nghèo hằng năm giảm khoảng 4-5%. Kinh tế trang trại phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô. Điển hình từ năm 2000 ở xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng có 1.395 hộ thì đã có 20% hộ thu nhập hơn 500 triệu đồng/hộ/năm, cả xã có 30 ô tô tải, 306 máy kéo, 717 xe máy… hộ nghèo chỉ còn 5%.
Cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống vùng dân tộc được xây dựng ngày càng nhiều. Hệ thống ruộng nước, ruộng bậc thang được mở rộng; hệ thống thủy lợi phát triển mạnh: Việt Bắc có 70-80%, Tây Bắc 60%, Tây Nguyên 90% diện tích ruộng được các công trình thủy lợi tưới nước.
Mạng lưới giao thông phát triển khá: Gần 100% xã có đường ô tô tới trung tâm. Ngày xưa, từ Hà Nội lên Lai Châu mất 1 tháng thì nay chỉ 1 ngày; lên Mèo Vạc, Lũng Cú cũng chỉ mất hơn 1 ngày… Đường mở đến đâu là kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng phát triển đến đó. Đây là một thành công lớn của Đảng, Nhà nước ta, đem lại lợi ích toàn diện cho đồng bào.
Giáo dục, đào tạo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc được quan tâm; quy mô giáo dục tiếp tục phát triển, xã hội hóa giáo dục, đào tạo thu được thành tựu bước đầu: 100% số xã đặc biệt khó khăn có trường tiểu học, nhà mẫu giáo; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 90-95%; đến năm 2010, cả nước đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đời sống văn hóa của đồng bào được nâng cao: 90% xã có điện thoại, 80% số hộ được xem truyền hình, 90% được nghe đài phát thanh bằng tiếng các dân tộc; gần 100% xã vùng dân tộc có nhà văn hóa, bưu điện văn hóa; văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy.
Việc khám, chữa bệnh cho người nghèo vùng sâu, vùng xa được quan tâm hơn: Gần 100% số xã có cán bộ y tế trực; 93,5% số xã có trạm y tế; hơn 95% trẻ em được tiêm chủng theo Chương trình tiêm chủng mở rộng. Các loại bệnh dịch cơ bản được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi.
Hệ thống chính trị ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi bước đầu được tăng cường và củng cố. Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đã có bước trưởng thành, tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị các cấp ngày càng cao. Hàng vạn sinh viên dân tộc thiểu số được đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển. Tình hình chính trị, trật tự xã hội vùng dân tộc cơ bản ổn định; an ninh, quốc phòng được giữ vững (theo Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa IX về công tác dân tộc, ngày 29-7-2009).
Thô-mát Gian-đơn (Thomas Jandl), TS người Mỹ đã nhiều lần đến Việt Nam, nhận xét: Việt Nam đã rất thành công và đạt nhiều tiến bộ trong giải quyết vấn đề liên quan đến quyền con người như: Chương trình xóa đói giảm nghèo và hoàn thành sớm Mục tiêu Thiên niên kỷ. Nhìn vào tổng thể, có thể nói Việt Nam đã bảo đảm tốt hơn các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cho người dân… Việt Nam được thế giới biết đến như một tấm gương về tiến độ thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ, đặc biệt là mục tiêu xóa đói, giảm nghèo (xem Báo Quân đội nhân dân ngày 13-6-2011). Tất cả những thành tựu đó đã chứng tỏ quan hệ bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển giữa các tộc người tiếp tục được củng cố, tăng cường. Đây là thành công lớn do công cuộc Đổi mới đem lại, mà những người mặc cảm, định kiến nhất đối với chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được.
Hiện nay, chúng ta càng có điều kiện thuận lợi để tiếp tục củng cố mối quan hệ dân tộc tốt đẹp hơn. Công cuộc Đổi mới đã đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đã có bước phát triển vượt bậc, nhất là bưu chính, viễn thông, dịch vụ, giao thông. Sức mạnh về mọi mặt được tăng cường, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Tiềm lực, sức mạnh tổng hợp đó đã cho phép Đảng, Nhà nước ta có điều kiện tốt hơn để quan tâm, giải quyết vấn đề dân tộc.
Tuy nhiên, vấn đề dân tộc rất đa dạng, sinh động, liên quan đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, không kém phần phức tạp, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Bởi nó có nguyên nhân từ những vấn đề lịch sử để lại; do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên; do phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; do sự chống phá của các thế lực thù địch và do cả những hạn chế, thiếu sót của Đảng, Nhà nước ta... Do đó, không thể giải quyết tốt mọi vấn đề dân tộc trong ngày một, ngày hai.
Bởi thế, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục tập trung thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân tộc, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đại tá, TS Lê Đại Nghĩa

14 nhận xét:

 1. Dan toc Viet Nam luon doan ket, cac dan toc luon la anh em.

  Trả lờiXóa
 2. 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên hai cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và sự nghiệp trên 20 năm đổi mới sau khi đất nước hòa bình, khi Việt Nam trở thành quốc gia hội nhập và phát triển, đời sống tinh thần và vật chất của người dân ngày càng được cải thiện.

  Tạp chí Lá thư ngoại giao của Pháp số 73/2006 đã dành tới 1/4 số trang để giới thiệu về đất nước và con người, chính sách mở cửa cũng như những thành tựu đổi mới mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam. Trong số này còn có bài viết của ông Jean de Gaulle, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp – Việt thuộc Hạ viện Pháp. Theo tác giả bài viết thì Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội to lớn, trở thành nhân tố tích cực và rất được lắng nghe của ASEAN, một đối tác quan trọng của Pháp ở Đông Nam Á và khẳng định hai nước có thể cùng nhau xây dựng nhiều mục tiêu hợp tác cho tương lai.
  Hãy tự hào về dân tộc Việt Nam!!!

  Trả lờiXóa
 3. Văn hóa Việt đậm đà bản sắc dân tộc, con người Việt thân thiện, cởi mở…

  Trả lờiXóa
 4. đoàn kết giữa các dân tộc là truyền thống bao đời nay của Việt Nam, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc nhưng trong lịch sử chưa hề xẩy ra chiến tranh giữa các dân tộc, thật đáng tự hào.

  Trả lờiXóa
 5. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ

  Trả lờiXóa
 6. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các lực lượng tiến bộ, bầu bạn trên thế giới đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong suốt các chặng đường lịch sử.

  Trả lờiXóa
 7. Dang Cong San Viet Nam la mot Dang vi dan va do dan!

  Trả lờiXóa
 8. Chân lý bao giờ cũng cụ thể, thực tế vô cùng sinh động. Sự thông minh tuyệt vời của Đảng ta là vận dụng nhuần nhuyễn tư duy lý luận vào thực tiễn ở từng thời điểm lịch sử. Đảng đang lãnh đạo nhân dân ta trên chặng đường mới, một chặng đường đầy gian lao và thử thách. Chúng ta cần lắm hàng triệu đảng viên "đức - trí - dũng". Chúng ta cần lắm những đảng viên đi trước về sau.

  Trả lờiXóa
 9. đảng cộng sản việt nam là đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo đất nước ta toàn diện trên mọi lĩnh vực, chính vì thế đảng ta luôn có trách nhiệm chăm lo cuộc sống cho toàn thể nhân dân việt nam, trong đó đương nhiên là có cả cuộc sông của những dân tộc thiểu số của việt nam nữa ,bởi họ là những người còn gặp rất nhiều khó khăn

  Trả lờiXóa
 10. những chính sách của đảng và nhà nước ta với đồng bào dân tộc thiểu số của việt nam là rất có ý nghĩa, chính nhờ những chính sách này của đảng và nhà nước mà cuộc sống của đồng bào dân tộc thiếu số ở việt nam mới được cải thiện rõ rệt như ngày hôm nay, đó là điều mà bất kỳ ai cũng có thể thây rõ được

  Trả lờiXóa
 11. đảng cộng sản việt nam luôn luôn chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bởi đó là những người còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, chính nhờ những chính sách đó mà đồng bào dân tộc thiểu số đã cải thiện được rất nhiều cuộc sống của mình

  Trả lờiXóa
 12. Đảng cộng sản Việt Nam luôn chăm lo cho nhân dân, nhờ có Đảng mà chúng ta mới có ngày hôm nay. Ngày nay, các dân tộc thiểu số được quan tâm nhiều hơn, điện đường trường trạm đã về với bản làng, vùng núi xa xôi. Tôi thấy vùng núi ở quê tôi giờ cũng khá phát triển, đúng là nhờ công ơn to lớn của Đảng. Việt Nam ta trải qua bao thăng trầm trong lịch sử, gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đổi mới đất nước, thế mà giờ đây đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

  Trả lờiXóa
 13. Đảng ta quan tâm cho đời sống người dân từ việc sức khỏe, học hành, phát triển kinh tế. Nhiều dân tộc thiểu số giờ có cuộc sống khấm khá hơn nhiều so với trước đây là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng. Đường lối lãnh đạo của Đảng hợp tình hợp lý khiến lòng dân phục. Nếu không có Đảng chắc chúng ta chẳng có ngày hôm nay.Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.