THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

21 tháng 9 2012

Nông dân trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

by MRHADES  |  at  21.9.12


LSO-Trong lịch sử phát triển của xã hội, người nông dân thường được quan niệm là những người lao động cư trú ở nông thôn, tham gia sản xuất nông nghiệp, sống chủ yếu bằng ruộng vườn, hoặc lao động trong những ngành nghề mà tư liệu sản xuất chính là đất đai. Tùy từng quốc gia, từng thời kì lịch sử, người nông dân có quyền sở hữu khác nhau về ruộng đất, họ hình thành nên giai cấp nông dân, có vị trí, vai trò nhất định trong xã hội.
Công trình thủy lợi đập Nà Trào phục vụ tưới tiêu 2/3 diện tích vùng cánh đồng xã Đại Đồng (Tràng Định) - Ảnh: Mai Hoa
   
Ở Việt Nam, qua hàng nghìn năm lịch sử, người nông dân luôn là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra của cải vật chất để duy trì sự tồn tại và phát triển xã hội. Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, người nông dân cũng là lực lượng đóng vai trò quan trọng, họ là một trong những lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh đánh đuổi kẻ thù, bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Nhận thức về người nông dân, tháng 11/1949, trong thư gửi hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc, Bác Hồ đã viết: “Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến kiến quốc thành công, muốn độc lập thống nhất thực sự ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân”. Hiện nay, trong công cuộc đổi mới, nước ta vẫn là một nước nông nghiệp cơ bản, kinh tế nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế có tầm quan trọng sống còn, có vị trí trọng yếu trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân, đảm nhiệm an ninh lương thực cho quốc gia, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất công nghiệp, đồng thời là thị trường lớn tiêu thụ sản phẩm cho công nghiệp và dịch vụ. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khoá X của Đảng đã xác định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước”.
   
Khẳng định vai trò to lớn của nông nghiệp, nông thôn cũng đồng thời là khẳng định vai trò to lớn của người nông dân trong xã hội, nông dân không chỉ là nguồn nhân lực chủ yếu và quyết định trong phát triển sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn mà còn có đóng góp quan trọng trong các hoạt động kinh tế - xã hội khác của cả nước, nhất là trong việc cung cấp nguồn lao động cho công nghiệp hóa, đô thị hóa. Vai trò quan trọng của người nông dân Việt Nam không chỉ được thể hiện trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới mà còn trong toàn bộ tiến trình đổi mới, phát triển, hiện đại hóa xã hội Việt Nam, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Nhận thức rõ tầm quan trọng và vai trò to lớn của đội ngũ những người nông dân, tại Đại hội toàn quốc lần thứ V của Hội Nông dân Việt Nam (2008), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tặng Hội Nông dân Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: “Giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”.
   
Từ những kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông nhân và Hội Nông dân Việt Nam, với tinh thần “đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển” sẽ là động lực, tạo cơ sở cho người nông dân Việt Nam tiếp tục vươn lên chung sức cùng toàn thể quần chúng nhân dân nỗ lực phấn đấu, tiến tới hoàn thành thắng lợi những mục tiêu của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước do Đảng ta lãnh đạo. 

34 nhận xét:

 1. việt nam nên phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc.lực lượng công nhân và nông dân là 2 lực lượng quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước.!

  Trả lờiXóa
 2. người nông dân Việt Nam từ xưa đến nay vốn tình cần cù chăm chỉ. trong công cuộc HĐH-CNH nông dân việt nam góp phần rất lớn vào sự phát triển và bền vững của đất nước

  Trả lờiXóa
 3. hỗ trợ về khoa học kĩ thuật nữa đi các bác,,chứ quê em nghèo lắm..không đủ sắm máy cắt,máy tuốt,,

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam đang tững bước đưa công nghiệp vào nông nghiệp và đã dật được nhiều thành tựu to lớn.Hi vọng 1 tương lai không xa, với 1 diện tích đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp thì sản lượng cũng không thay đổi giảm sút theo.Thế là quá đủ

  Trả lờiXóa
 5. Nhà mình cũng là nông dân nên mình hiểu. Đảng và nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến nhũng người nông dân lao động để họ có cuộc sống tốt hơn

  Trả lờiXóa
 6. Đảng và nhà nước cần đi sâu đi sát hơn nữa vào cuộc sống của nhân dân!

  Trả lờiXóa
 7. phát triển kinh tế gia đình là phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 8. nông dân là lực lượng đóng vai trò mạnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đât nước. họ phải khẳng địh sức mạnh của họ và luôn ủng hộ đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 9. Nông dân là lực lượng to lớn trong xã hội, có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Cần phải phát huy hơn nữa khả năng cách mạng của họ trong thực hiện các mục tiêu của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 10. Đổi mới của Việt Nam đã thể hiện đầy đủ tư tưởng và tinh thần “lấy dân làm gốc”, “để dân biết, dân bàn, dân làm chủ, dân kiểm tra”, xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu của nhân dân, thông qua đổi mới để tối ưu hóa bố trí nguồn lực, tạo điều kiện sinh sống và phát triển tương đối tốt cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 11. Rõ ràng để đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tỉnh nhà, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ tri thức bậc cao tiệm cận và ngang tầm với nền khoa học công nghệ các nước tiên tiến, với lý tưởng cống hiến vì nước Việt Nam giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 12. hiện nay một bộ phận thanh niên có biểu hiện suy giảm niềm tin, thiếu lý tưởng hoài bão, thờ ơ với vận mệnh của đất nước. Thực tế đó đặt ra yêu cầu bức thiết phải tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, trau dồi bản lĩnh chính trị cho thanh niên trong thời đại toàn cầu hóa, “thế giới phẳng” và công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng. Nhiệm vụ cụ thể là hình thành ở thanh niên những tri thức chính trị cơ bản, có hệ thống, mà cốt lõi của nó là những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và những di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, những quan điểm của Đảng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những định hướng phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa của đất nước, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn và của dân tộc..

  Trả lờiXóa
 13. công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước ta hiện nay cân phải có sự tham gia vào cuộc và giúp sức của toàn thể nhân dân trong cả nước, đương nhiên là phải cần có sự tham gia của toàn thể nông dân trong đất nước rồi, nên nhớ rằng hiện nay thì nông dân vẫn là chiếm số lượng cao nhất trong cơ cấu lao động

  Trả lờiXóa
 14. đất nước ta đang tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa với rất nhiều bước chuyển biến vô cùng mạnh mẽ ,tuy nhiên đảng và nhà nước ta cũng luôn xác định vi trí và vai trò vô cùng quan trọng của nền nông nghiệp nước nhà, đi kèm với đó là vai trò vị trí vô cùng quan trọng của những người nông dân

  Trả lờiXóa
 15. dù đất nước ta có chiến lược phát triển như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhân được tầm quan trọng vô cùng to lớn của việc sản xuất nông nghiệp, mà những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở đây là ai, đó không ai khác chính là những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn rồi

  Trả lờiXóa
 16. nông dân luôn là những người vất vả nhất, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chân lấm tay bùn mà vẫn khó khăn đúng là giá trị kinh tế của nông nghiệp đóng góp trong cơ cấu gdp là không cao, nhưng nền nhớ nông nghiệp là nền tảng vững chắc của nền kinh tế việt nam

  Trả lờiXóa
 17. đợt vừa rồi thì khi mà kinh tế thế giới gặp khủng hoảng nghiêm trọng, rất nhiều nước trên thê giới lao đao, khủng hoảng ,nhưng có vẻ việt nam không bị ảnh hưởng quá nhiều, có nhiều nguyên nhân cho điều đó, trong đó không thể không nhắc tới yếu tố, đó là nước ta vẫn còn đó một nền nông nghiệp rất phát triển

  Trả lờiXóa
 18. có thể đóng góp cho nền kinh tế của những người nông dân vào nên kinh tế không cao nếu xét về tỉ trọng đối vối những người làm việc ở những lĩnh vực khác, nhưng cũng có một thực tế đó là nền nông nghiệp của những người nông dân này la cái phao cứu sinh của nền kinh tế mỗi khi gặp khó khăn hay khủng hoảng

  Trả lờiXóa
 19. có thể trong thời gian tới nông dân phải thay đổi nhiều hơn nữa để phù hợp với nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nhưng có thể khẳng định rằng,với đất nước ta thì dù có thế nào thi vì trí và vai trò của những người nông dân với sự phát triển và đổi mới của đất nước cũng là rất quan trọng

  Trả lờiXóa
 20. đát nước ta đang tiến hành sự nghiệp đổi mới và phát triển hết sức mạnh mẽ ,mục tiêu là đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đai trong một tương lai gần, tuy nhiên, có như vậy thì đảng và nhà nước ta vẫn luôn luôn xác định một vị trí và vai trò vô cùng quan trọng của nông dân

  Trả lờiXóa
 21. nông dân thì thời nào và ở đâu cũng vất vả cả, tuy nhiên vai trò của những người nông dân thì lại vô cùng quan trong, đó chính là nền tảng ,là động lực để đất nước ổn định và phát triển, vì thế đảng và nhà nước vẫn luôn phải quân tâm tới những người nông dân một cách đúng mực

  Trả lờiXóa
 22. đất nước phát triển và đổi mới thì nông dân cũng phải thay đổi theo, đó là xu hướng tất yếu không thể thay đổi được, tuy nhiên do điều kiện đặc thù thì người nông dân thường là có trình độ nhận thức không cao, do đó rất cần có sự vào cuộc giúp đỡ của nhà nước

  Trả lờiXóa
 23. nông nghiệp có vai trò vô cùng to lớn đất nước có phát triển tới mức nào thì cũng không thể coi nhẹ vai trò của nông nghiệp, thực tế cũng cho thấy là mặc dù tỷ trọng của nông nghiệp trong cơ cấu gdp ngày càng giảm, nhưng tốc độ phát triển của nông nghiệp đang ngày càng tăng trưởng hết sức mạnh mẽ

  Trả lờiXóa
 24. những sản phẩm mà ngành nông nghiệp sản xuất ra là gì ,đó chính là lương thực, thực phẩm, toàn là những thứ không thể thiếu đối với đời sống con người, liên quan trực tiếp tới sự sinh tồn của con người, chính vì thê vai trò của nông nghiệp dù ở thời kỳ nào cũng là vô cùng quan trọng

  Trả lờiXóa
 25. cho dù có phát triển kinh tế mạnh mẽ thế nào, công nghiệp và dịch vụ có phát triển mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì nền nông nghiệp của nước ta vẫn chiếm được một vị trí vô cùng quan trọng trong cơ cấu của nền kinh tế

  Trả lờiXóa
 26. nếu kinh tế mà có còn gặp vấn đề gì mà trong nước vẫn cứ đủ gạo đủ thịt, đủ trứng , đủ rau thì cũng không sao cả, đó chính là những sản phẩm chính, sản phẩm đặc trưng của nền nông nghiệp, chính vì vậy mới thấy rằng, nông nghiệp có vai trò quan trọng như thế nào

  Trả lờiXóa
 27. nông dân có vai trò vô cùng quan trọng đối vớ đất nước ta, trong thòi kỳ chiến tranh và giai đoạn hiện nay nông dân có vai trò quan trọng như thế nào thì không cần phải nói thêm nữa, nhưng kể cả trong tương lai thì vai trò của nông dân với đất nước ta cũng là vô cùng quan trọng

  Trả lờiXóa
 28. cần phải khẳng định lại rằng, nông dân đã và sẽ vẫn là những người có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nền kinh tế đất nước ta, không nhưng thế, những người nông dân còn có ý nghĩa quan trọng với sự ổn định của xã hội cũng như nền chính trị nước nhà, cần phải có những chính sách hết sức hợp lý quan tâm tới quyền lợi của người nông dân

  Trả lờiXóa
 29. công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước mặc dù rất đề cao sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ nhưng cũng cần xác định rằng, nông nghiệp vẫn luôn luôn có vai trò và vị trí hết sức quan trọng, và dù đất nước có phát triển như thế nào đi chăng nữa thì những người nông dân cũng vẫn luôn có những vị trí hết sức quan trọng đối với xã hội nước ta, đó là điều hết sức quan trọng

  Trả lờiXóa
 30. cả trong quá khứ và hiện tại thì những người nông dân việt nam luôn có một vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, và trong thời kỳ hiện nay, khi mà đất nước vẫn đang tập trung cho sự nghiệp xây dựng đất nước đổi mới và phát triển thì vai trò quan trọng đó của nông dân vẫn không có gì thay đổi

  Trả lờiXóa
 31. nông nghiệp là nền tảng của sự phát triển của đất nước, đặc biệt là có vai trò quan trọng với sự ổn định của đất nước, mặc dù không chiếm tỷ lệ cao trong nền kinh tế chung của cả nước nhưng vai trò của nền nông nghiệp đất nước không bao giờ bị coi nhẹ cả, và đương nhiên là vai trò của người nông dân cũng như vậy mà thôi, không có gì thay đổi dù tình hình có thế nào đi chăng nữa

  Trả lờiXóa
 32. nông dân là những người chiếm số lượng rất đông trong xã hội, trong tương lai có thể số lượng đó sẽ giảm đi, nhưng với một quốc gia đông dân và có nền nông nghiệp rất phát triển như việt nam, thì dù công cuộc đổi mới có tiến hành như thế nào đi chăng nữa thì vai trò của nông dân với đất nước cũng cực kỳ là quan trọng

  Trả lờiXóa
 33. đất nước đang thực hiện rất nhiều thay đổi thực hiện cho công cuộc đổi mới và phát triển, chính vì vậy những người nông dân cũng càn phải có nhưng thay đổi cần thiết sao cho phù hợp với tình hình, người nông dân phải thay đổi phương pháp canh tác, dần phải chuyển sang canh tác theo phương pháp sản xuất hàng hóa, như vậy mới có thể phù hợp với tình hình mới sau này

  Trả lờiXóa
 34. người nông dân cần phải có những thay đổi trong cách canh tác và sản xuất để có thể thích ứng được với tình hình thay đổi, nhà nước vẫn luôn xác định vị trí vô cùng quan trọng của nông dân nên sẽ có nhiều hỗ trợ cho nông dân, tuy nhiên sự nỗ lực của nông dân là không thể thay thế được

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.