THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

15 tháng 10 2012

Quan điểm về dân chủ, nhân quyền của chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà nước ta

by Unknown  |  at  15.10.12

Đông Phong

Dân chủ, nhân quyền vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng XHCN. Dân chủ gắn chặt với phát triển, mỗi bước phát triển kinh tế, xã hội là mỗi bước quyền làm chủ của nhân dân được củng cố. Nhân quyền là quyền của con người, đã và đang là mối quan tâm chung của nhân loại và ngày càng trở thành đề tài thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Tuy nhiên các thế lực thù địch luôn lợi dụng cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” của chúng nhằm bóp méo, tuyên truyền, xuyên tạc một số chính sách pháp luật của Nhà nước ta nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
Ở Việt Nam, coi trọng quyền con người là truyền thống lâu đời của dân tộc, trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần nhân ái: “Thương người như thể thương thân” và truyền thống nhân đạo “Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” không ngừng được vun đắp và phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã đứng lên chống thực dân, đánh đuổi đế quốc để giải phóng dân tộc, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc thì vấn đề bảo vệ và thực hiện quyền con người được nâng lên mang ý nghĩa sâu sắc.
Dân chủ và nhân quyền là hai vấn đề gắn bó chặt chẽ với nhau. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng XHCN. Dân chủ gắn chặt với phát triển, mỗi bước phát triển kinh tế xã hội là mỗi bước quyền làm chủ của nhân dân được củng cố, xã hội có dân chủ thì quyền con người mới được bảo đảm một cách công bằng.Chính vì vậy trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin về quyền con người, xuất phát từ nhận thức về dân chủ, nhân quyền và tình yêu thương con người vô hạn, chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Ngay trong lời nói đầu bản Tuyên ngôn độc lập 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định các quyền cơ bản của con người và của dân tộc, Người đã vạch rõ: “...điều đó có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Trải qua biết bao khó khăn, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dân tộc ta đã giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp, nhân dân ta được sống cuộc sống thanh bình, yên ấm, các quyền cơ bản của con người được đảm bảo. Đấu tranh đi lên từ những khó khăn đầy cam go thử thách, hơn ai hết nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn hiểu sâu sắc về ý nghĩa của cuộc đấu tranh vì con người và quyền con người.
Sau chiến tranh chúng ta phải từng bước xây dựng lại đất nước, chưa có điều kiện hoàn chỉnh lại hệ thống luật pháp, nhưng các Hiến pháp 1946, 1959, 1982, 1992 cũng như các văn bản pháp luật của Nhà nước ta đều chú trọng bảo vệ các quyền công dân, quyền con người nói chung phù hợp với luật pháp quốc tế. Tháng 9/1977 Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Đến nay Việt Nam đã tham gia phê chuẩn 8 công ước quốc tế về nhân quyền trong đó có 2 công ước quan trọng về các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá và các quyền dân sự và chính trị.
Chúng ta đã đóng góp việc thống nhất quan điểm Quốc tế là thừa nhận cả tính phổ biến và tính đặc thù của nhân quyền, cho chúng là không thể tách rời mà bổ sung cho nhau. Như vậy, nhân quyền là vấn đề thuộc quyền xử lý của từng quốc gia, dựa trên những nguyên tắc và cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời là lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chúng ta không chấp nhận việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền để can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam cũng như của bất kỳ nước nào khác. Việt Nam chủ trương giải quyết những hạn chế, vướng mắc về nhân quyền chủ yếu là trách nhiệm của chính phủ nước sở tại, với sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan Liên hợp quốc, của các tổ chức Quốc tế hoặc các nước khác.
Với những quan điểm cơ bản về dân chủ, nhân quyền nhất quán và đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại, Nhà nước ta luôn tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và các Công ước quốc tế về quyền con người. Quyền con người luôn gắn liền với lịch sử, truyền thống và phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, văn hoá của mỗi vùng, mỗi quốc gia. Bảo vệ và thực thi quyền con người là trách nhiệm và quyền hạn của từng quốc gia, phù hợp với những chuẩn mực quốc tế. Chúng ta kiên quyết chống lại việc áp đặt, can thiệp về nhân quyền làm điều kiện cho viện trợ phát triển và quan hệ quốc tế.
Do vậy trong điều kiện hiện nay, một lần nữa Đảng ta lại xác định mục tiêu nhất quán của sự nghiệp cách mạng nước ta là: “Vì độc lập- vì tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta trước sau như một đều thể hiện ý chí bảo vệ quyền độc lập tự quyết và bảo vệ quyền con người, tất cả vì con người”. Đó cũng chính là tư tưởng, là ham muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân quyền đối với nhân dân, đất nước ta.
Giá trị tư tưởng nhân quyền của Hồ Chí Minh là ở chỗ, nó là hoài bão, hơn thế nữa là phương pháp luận để chúng ta tìm tòi, hành động với những giải pháp đúng. Nó phải là sự tiếp nối của chúng ta, để làm được những gì Hồ Chí Minh chưa làm, để cho chúng ta được đứng ở một tầm cao mới. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các thế hệ kế tiếp thể hiện bằng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta luôn lấy con người làm trọng tâm để thực hiện các quyền của con người. Các quyền tự do thân thể, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp...đều được Nhà nước CHXHCN Việt Nam tôn trọng và bảo đảm người dân thực hiện các quyền mà mình hưởng.
Ngày nay, đất nước đang trong quá trỡnh đổi mới và phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêuDân giàu, nước mạnh, xó hội công bằng dân chủ, văn minh,chính là sự kế tục và phát triển những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền con người của Đảng ta trong điều kiện mới. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đời sống người dân được cải thiện, tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong thời gian tới. Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trỡ tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hỡnh tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xó hội, an sinh xó hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phũng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xó hội; nõng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.Trong đó, trọng tâm chỉ đạo điều hành là thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, bắt đầu từtái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp và tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng.
Sự thật về nhân quyền ở Việt Nam đó được lịch sử chứng minh, bầu bạn trên thế giới ca ngợi, thế mà trớ trêu thay, một số thế lực hàng năm vẫn cứ lặp đi, lặp lại luận điệu cũ rích, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm nhân quyền. Khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà nước ta, một lần nữa để khẳng định rằng, nhân quyền là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước từ trước tới nay, đó là một chân lý không một ai có thể thay đổi được.

98 nhận xét:

 1. qua bao gian khổ việt nam quyết dành được độc lập tự do

  Trả lờiXóa
 2. Vấn đề dân chủ, nhân quyền luôn được nhà nước ta quan tâm

  Trả lờiXóa
 3. dân quyền ở việt nam luôn hướng về tự do bình đẳng bác ái

  Trả lờiXóa
 4. việt nam là đất nước yêu hòa bình ,tự do ,bình đẳng

  Trả lờiXóa
 5. Dân chủ, dân quyền là những gì mà Bác đã tìm kiếm cho nhân dân ta suốt cả cuộc đời.

  Trả lờiXóa
 6. việt nam là nước theo con đường xã hội chủ nghĩa thì việc dân chủ là không phải bàn nữa.

  Trả lờiXóa
 7. Vấn đề nhân quyền ở nước ta là quá rõ ràng. Nước ta là đất nước của dân do dân và vì dân. Mọi mục tiêu của Đảng và nhà nước đều nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 8. “Vì độc lập- vì tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 9. nhân quyền là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước từ trước tới nay, đó là một chân lý không một ai có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 10. bao lâu nay đảng ta luôn thực hiện đúng tư tưởng hồ chí minh về việc nhân quyền của nhân dân

  Trả lờiXóa
 11. dân tộc Việt Nam luôn hiểu sâu sắc về ý nghĩa của cuộc đấu tranh vì con người và quyền con người.

  Trả lờiXóa
 12. quan điểm về dân chủ dân quyền của việt nam là hoàn toàn đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 13. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vì vậy vấn đè nhân quyền và dân chủ là không phải bàn cãi

  Trả lờiXóa
 14. những quan điẻm đều dựa trên lợi của nhân dân là chính

  Trả lờiXóa
 15. đây là 1 tư tưởng được thực hiện bao nhiêu năm qua

  Trả lờiXóa
 16. Nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 17. chúng ta đang trên con đg dân chủ dân quyền.dần dần thực hiện mục tiêu XHCN

  Trả lờiXóa
 18. nươc ta đamg thực hiện rất tôt vấn đề dan chủ dân quyền

  Trả lờiXóa
 19. lạ nhỉ, quyền của dân ta mà mấy thằng cha da trắng cứ thích để ý.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lại còn "tốt bụng" đi đòi quyền thay cho dân ta chứ! chết nhục.

   Xóa
 20. Cảm ơn Đảng và Hồ chủ tịch đã đem lại những gì tốt đẹp, hạnh phúc nhất cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 21. Vấn đề dân chủ, nhân quyền luôn được nhà nước ta quan tâm

  Trả lờiXóa
 22. Dân chủ, nhân quyền vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng XHCN.

  Trả lờiXóa
 23. Đảng và Nhà nước ta luôn lấy con người làm trọng tâm để thực hiện các quyền của con người. Nhân dân ta luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 24. ''Sự thật về nhân quyền ở Việt Nam đó được lịch sử chứng minh, bầu bạn trên thế giới ca ngợi''.
  lịch sử và con người ,nhà nước CHXHCNVN chứng minh đất nước chúng tôi luôn coi trọng nhân quyền cũng như dân chủ.

  Trả lờiXóa
 25. Bọn chúng nói đất nước chúng ta không tôn trọng dân chủ không coi trọng nhân quyền.
  Bọn chúng biết chúng nói những điều đó là hoàn toàn không đúng sư thật nhưng vì đây là nhưng mảng nhạy cảm mà mục đích của chúng là chống đối ta mà.
  Thật nực cười cho những kẻ biết mình sai nhưng vẫn nói.

  Trả lờiXóa
 26. NNCHXHCN Việt Nam và Đảng CSVN luôn coi trọng dân chủ ,nhân quyền và những quyền ,lợi ích hợp pháp khác của công dân.

  Trả lờiXóa
 27. Dân tộc Việt Nam luôn hiểu sâu sắc về ý nghĩa của cuộc đấu tranh vì con người và quyền con người, chúng ta đang trên con đg dân chủ dân quyền.dần dần thực hiện mục tiêu XHCN

  Trả lờiXóa
 28. Nhà nước CHXHCN VN là nhà nước của dân do dân và vì dân ,lấy dâ làm gốc mà không có lý gì mà các quyền đó không được đảm bảo cả.

  Trả lờiXóa
 29. Sự thật về nhân quyền ở Việt Nam đó được lịch sử chứng minh, bầu bạn trên thế giới ca ngợi,Không việc gì phải phí lời với bọn chó chỉ biết sủa bậy

  Trả lờiXóa
 30. sự nghiệp của bác đang còn dang dở.chúng ta cần tiếp tíc phát huy và tiếp nối

  Trả lờiXóa
 31. Dân chủ, nhân quyền vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng XHCN

  Trả lờiXóa
 32. tư tưởng hồ chí minh luôn sáng suốt và không cần bàn cãi nhiều

  Trả lờiXóa
 33. Dân chủ gắn chặt với phát triển, mỗi bước phát triển kinh tế, xã hội là mỗi bước quyền làm chủ của nhân dân được củng cố

  Trả lờiXóa
 34. bao năm tháng qua quan điểm của đảng và nhà nước luôn đúng đắn

  Trả lờiXóa
 35. chuẩn men.tư tưởng lối sống của bác như một khuôn mẫu để chúng ta học theo

  Trả lờiXóa
 36. Vấn đề nhân quyền ở nước ta là quá rõ ràng. Nước ta là đất nước của dân do dân và vì dân. Mọi mục tiêu của Đảng và nhà nước đều nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 37. Chúng ta kiên quyết chống lại việc áp đặt, can thiệp về nhân quyền làm điều kiện cho viện trợ phát triển và quan hệ quốc tế.

  Trả lờiXóa
 38. Khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà nước ta, một lần nữa để khẳng định rằng, nhân quyền là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước từ trước tới nay, đó là một chân lý không một ai có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 39. Dân chủ và nhân quyền là hai vấn đề gắn bó chặt chẽ với nhau.

  Trả lờiXóa
 40. ''Sự thật về nhân quyền ở Việt Nam đó được lịch sử chứng minh, bầu bạn trên thế giới ca ngợi''.
  lịch sử và con người ,nhà nước CHXHCNVN chứng minh đất nước chúng tôi luôn coi trọng nhân quyền cũng như dân chủ.

  Trả lờiXóa
 41. Với những quan điểm cơ bản về dân chủ, nhân quyền nhất quán và đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại,

  Trả lờiXóa
 42. , Nhà nước ta luôn tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và các Công ước quốc tế về quyền con người.

  Trả lờiXóa
 43. Dân chủ, dân quyền là những gì mà Bác Hồ đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm cho nhân dân ta .

  Trả lờiXóa
 44. Nhà nước CHXHCN VN là nhà nước của dân, do dân, vì dân ,lấy dân làm gốc mà không có lý gì mà các quyền đó không được đảm bảo

  Trả lờiXóa
 45. Khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà nước ta, một lần nữa để khẳng định rằng, nhân quyền là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước từ trước tới nay, đó là một chân lý không thể thay đổ

  Trả lờiXóa
 46. Dân chủ và nhân quyền là hai vấn đề gắn bó chặt chẽ với nhau. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng XHCN.

  Trả lờiXóa
 47. Nhà nước CHXHCN VN là nhà nước của dân, do dân, vì dân ,lấy dân làm gốc mà không có lý gì mà các quyền đó không được đảm bảo

  Trả lờiXóa
 48. Dân chủ gắn chặt với phát triển, mỗi bước phát triển kinh tế, xã hội là mỗi bước quyền làm chủ của nhân dân được củng cố.

  Trả lờiXóa
 49. nhân quyền là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước từ trước tới nay, đó là một chân lý không một ai có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 50. Dân chủ, nhân quyền vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng XHCN

  Trả lờiXóa
 51. Đảng và Nhà nước ta luôn lấy con người làm trọng tâm để thực hiện các quyền của con người. Nhân dân ta luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 52. tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”

  Trả lờiXóa
 53. Với những quan điểm cơ bản về dân chủ, nhân quyền nhất quán và đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại,

  Trả lờiXóa
 54. Sự thật về nhân quyền ở Việt Nam đó được lịch sử chứng minh, bầu bạn trên thế giới ca ngợi,Không việc gì phải phí lời với bọn chó chỉ biết sủa bậy

  Trả lờiXóa
 55. nhà nước ta, một lần nữa để khẳng định rằng, nhân quyền là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước từ trước tới nay, đó là một chân lý không một ai có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 56. dân tôc việt nam đang sống trong hạnh phúc tự do và dân chủ

  Trả lờiXóa
 57. nền dân chủ trên đất nước việt nam đó là sự thật và nhân dân việt nam đang hưởng thủ nền dân chủ đó

  Trả lờiXóa
 58. Vấn đề nhân quyền ở nước ta là quá rõ ràng. Nước ta là đất nước của dân do dân và vì dân. Mọi mục tiêu của Đảng và nhà nước đều nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 59. coi trọng quyền con người là truyền thống lâu đời của dân tộc, trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần nhân ái:

  Trả lờiXóa
 60. ằng, nhân quyền là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước từ trước tới nay, đó là một chân lý không một ai có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 61. hế lực thù địch luôn lợi dụng cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” của chúng nhằm bóp méo, tuyên truyền, xuyên tạc một số chính sách pháp luật của Nhà nước ta nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 62. .......... lợi dụng vấn đề nóng để áp đảo dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 63. Bắc Nam sum họp, nhân dân ta được sống cuộc sống thanh bình, yên ấm, các quyền cơ bản của con người được đảm bảo

  Trả lờiXóa
 64. chúng tôi đang hưởng cuộc sống đầy tự do và dân chủ đó thôi

  Trả lờiXóa
 65. cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phũng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn

  Trả lờiXóa
 66. VN luôn luôn thực hiện vấn đề dân quyền và nhân quyền một cách tốt nhất. luôn đảm bảo cuộc sống ấm no, đầy đủ cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 67. Dân chủ, dân quyền là những gì mà Bác Hồ đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm cho nhân dân ta .Với những quan điểm cơ bản về dân chủ, nhân quyền nhất quán và đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại,

  Trả lờiXóa
 68. Quan điểm về dân chủ và nhân quyền của Đảng là hoàn toàn đúng đắn

  Trả lờiXóa
 69. Dân chủ nhân quyền là thứ mà Bác đã hao phí cả cuộc đời và nhân dân Việt Nam đã hi sinh rất nhiều để có được nó và chúng ta nhưng thế hệ Việt Nam đi sau sẽ làm tất cả để bảo vệ chúng.

  Trả lờiXóa
 70. Vấn đề nhân quyền ở nước ta là quá rõ ràng. Nước ta là đất nước của dân do dân và vì dân,nhà nước ta, một lần nữa để khẳng định rằng, nhân quyền là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước từ trước tới nay, đó là một chân lý không một ai có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 71. chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho các vấn đề nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. nhân dân Việt Nam đều được hưởng tự do hạnh phúc có quyền được sống được tự do và mưu cầu hạnh phúc. mọi quan điểm chỉ đạo của Bác đã được thể chế hóa thành pháp luật và được thực hiện khá đồng bộ.

  Trả lờiXóa
 72. Vấn đề dân chủ, nhân quyền luôn được nhà nước ta quan tâm việt nam là đất nước yêu hòa bình ,tự do ,bình đẳng.ảng và Nhà nước ta luôn lấy con người làm trọng tâm để thực hiện các quyền của con người. Nhân dân ta luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 73. Nước chúng ta luôn làm tốt vấn đề nhân quyền, và đang có những bước tiến vững trãi lên xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 74. Đảng và Nhà nước luôn đặt vấn đề dân chủ, nhân quyền lên hàng đầu.

  Trả lờiXóa
 75. Bác luôn nói,phải lấy dân làm gốc,lấy dân chủ làm mục tiêu...Đảng và nhà nước ta luôn làm tốt lời Bác dạy

  Trả lờiXóa
 76. dân quyền ở việt nam luôn hướng về tự do bình đẳng bác ái

  Trả lờiXóa
 77. Nhà nước ta là nhà nước của dân ,do dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 78. Không đâu quyền làm chủ của người dân được như bằng Việt Nam. VIệt Nam xứng đáng là nước hòa bình ổn định và phát triển

  Trả lờiXóa
 79. NGay từ những ngày đầu Bác đã rất quan tâm đến vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt nam. Trong tình hình hiện nay các thế lực thù địch đang cố tình dựa vào vấn đề này để lôi kéo chống phá Đảng ta

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác thật quả có con mắt tinh tường, nhìn xa trông rộng.

   Xóa
 80. Dân chủ, nhân quyền vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng XHCN. Dân chủ gắn chặt với phát triển, mỗi bước phát triển kinh tế, xã hội là mỗi bước quyền làm chủ của nhân dân được củng cố.

  Trả lờiXóa
 81. Ở Việt Nam, coi trọng quyền con người là truyền thống lâu đời của dân tộc, trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần nhân ái: “Thương người như thể thương thân” và truyền thống nhân đạo “Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” không ngừng được vun đắp và phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã đứng lên chống thực dân, đánh đuổi đế quốc để giải phóng dân tộc, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc thì vấn đề bảo vệ và thực hiện quyền con người được nâng lên mang ý nghĩa sâu sắc.

  Trả lờiXóa
 82. Việt Nam là một nước dân chủ và điều đó gắn với luật nhân quyền luôn luôn được tôn trọng. Quan điểm về dân chủ, nhân quyền của Hồ Chủ Tịch và nhà nước Việt Nam là đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 83. qua bao gian khổ việt nam quyết dành được độc lập tự do

  Trả lờiXóa
 84. việt nam là nước theo con đường xã hội chủ nghĩa thì việc dân chủ là không phải bàn nữa

  Trả lờiXóa
 85. chúng ta đang trên con đg dân chủ dân quyền.dần dần thực hiện mục tiêu XHCN

  Trả lờiXóa
 86. Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền con người, điều đó được thể hiện trong hiến pháp và pháp luật Việt Nam, tuy nhiên những kẻ phản động lại lợi dụng kẽ hở của pháp luật, lợi dụng nhân quyền để chống phá cách mạng, đặc biệt là Mỹ, kẻ luôn đứng sau những hành động chống lại Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 87. Nhân quyền là vấn đề được quan tâm hàng đầu của nước ta từ xưa đến nay. Nhưng nhân quyền cũng phải dựa trên hiến pháp và pháp luật được thực thi. Nhưng trong thời kỳ hiện nay có vẻ vấn đề nhân quyền vẫn bị các nước khác, đặc biệt là Mỹ lôi ra để gây áp lực cho chúng ta. Việc đó thật không công bằng khi mà chính nước Mỹ cũng đã đảm bảo được vấn đề dân quyền của mình đâu.

  Trả lờiXóa
 88. Nếu dân là chủ thì với tư cách là chủ, dân Việt nam có quyền thay đổi, xóa bỏ hay lập một chính phủ theo ý dân. Có đúng không các đồng chí.

  Người Mỹ không đồng ý với chính trị với TT Bush thì họ bầu TT Obama.
  Người Pháp không hài lòng với chính trị của TT sarcozy của đảng bảo thủ thì bầu ông Hollande của đảng xã hội
  Người Nhật không hài lòng với TT Nhật Noda Yoshihiko thì họ bầu ông Abe Shinzō của đảng tự do dân chủ nhật.

  Còn dân Việt nam thì sao ? Dân Việt nam có thể bầu một TT mới nếu không hài lòng với Đảng CS ?

  Trả lờiXóa
 89. nhân chứng hùng hồn nhất của dân chủ ở Việt Nam hiện hữu chính trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở đây, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng XHCN. nếu nói vấn đề nhân quyền ở một nước XHCN thì tôi đã thấy sự buồn cười rồi, xét vấn đề này trên cả thế giới rồi hẵng nói đến Việt Nam nhá, chứ đừng lấy lý do để can thiệp đến Việt Nam

  Trả lờiXóa
 90. nói gì thì nói nhưng đến cả bọn phản động cũng không dám mạnh miệng khi nói đến Bác, cơ bản hình ảnh Bác trong lòng nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân thế giới đã quá vĩ đại, bài nói bêu xấu Bác cũng đều nhận được sự khinh bỉ cả, dù mặt dầy đến mấy chúng cũng không dám động nhiều, vấn đề dân chủ trong tư tưởng của Bác lại còn sáng ngời, là chân lý xuyên sốt để Đảng ta noi theo

  Trả lờiXóa
 91. Nhà nước nào thì cũng vậy cả thôi , điều quan trọng là phải đem lại quyền lợi , lợi ich thiết thực cho đất nước mình , cho dân tộc mình , Việt Nam chúng ta tuy còn đó nhiều tồn tịa , nhưng điều quan trọng đó là nhân quyền , quyền lợi hợp pháp cửa người dân được đảm bảo , mọi người đều được hưởng quyền lợi chinh đáng của mình , đo là điều rất đáng quý

  Trả lờiXóa
 92. Uhm , công nhận , về vấn đề nhân quyền này thì thực sự là cũng khá nhạy cảm , phức tạp , có nhiều kẻ đã lợi dụng vấn đề có liên quan đến nhân quyền , quyền lợi của con người để làm những chuyện xấu , cứ lợi dụng những điều đó kiếm tiền bất hợp pháp vv.. chính những điều đó thực sự đẫ gây ra khá nhiều chuyện phức tạp trong thời gian gần đây

  Trả lờiXóa
 93. Dân chủ, nhân quyền vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng XHCN. Dân chủ gắn chặt với phát triển, mỗi bước phát triển kinh tế, xã hội là mỗi bước quyền làm chủ của nhân dân được củng cố. Nhân quyền là quyền của con người, đã và đang là mối quan tâm chung của nhân loại và ngày càng trở thành đề tài thu hút sự chú ý của dư luận thế giới.Đất nước chúng ta đang làm tốt vấn đề này, nhân dân Việt Nam đang ngày càng tin tưởng vào vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 94. Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã giành hẳn chương 2. chương quan trọng nhất trong Hiếp Pháp nói về nhân quyền và quyền con người. Trong cả bản Hiến Pháp có tới hơn 40 lần từ Nhân dân được viết hoa. Như vậy đã đủ để nói lên Việt Nam đặt nhân quyền ở đâu chưa?

  Trả lờiXóa
 95. từ khi dựng nước tới nay các nhà nước luôn chăm lo tới người dân, bảo vệ và tạo điều kiện cho nhân dân phát triển làm chủ đất nước. Nhà nước ta ngày nay cũng không nằm ngoài quy luật đó, mục tiêu cao cả xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội âu cũng là vì một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân mà thôi.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.