THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

14 tháng 10 2012

Bài toán lòng dân

by MRHADES  |  at  14.10.12


Ngày nay, trước sự điều chỉnh chiến lược, thay đổi thủ đoạn của các thế lực thù địch thì không ít người chưa nhận rõ được bộ mặt thật và chưa quen phản ứng với phương thức, thủ đoạn mới của chúng, dẫn đến những biểu hiện bất lợi cho an ninh quốc gia. Đó là tình trạng lơ là mất cảnh giác trong không ít cán bộ, đảng viên, bàng quan về chính trị, chấp nhận sự tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, chỉ lo "tụt hậu", không lo "chệch hướng", chỉ quan tâm đến kinh tế, ít quan tâm đến chính trị... Cho nên có thể nói các thế lực thù địch có thực hiện được âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "diễn biến hòa bình" hay không, điều này phụ thuộc vào chúng thì ít, mà phụ thuộc vào Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân ta, dân tộc ta thì nhiều. Và do đó những việc cần phải làm hiện nay để đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", thì vấn đề quan trọng nhất, bức bách nhất mà Đảng, Nhà nước ta và cả hệ thống chính trị cần tập trung làm bằng được trong thời gian tới, đó là vấn đề thu phục lòng dân, giải quyết "bài toán lòng dân" và xây dựng "thế trận lòng dân". Giải quyết vấn đề đó ở đây với nghĩa: củng cố sự nhất trí về chính trị, tinh thần trong nhân dân, sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, giữa nhân dân với chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Lòng dân hướng về Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đoàn kết gắn bó với Đảng, với Nhà nước, với chế độ. Không có nguy cơ nào, thế lực thù địch nào có thể làm sụp đổ được chế độ XHCN của chúng ta, nếu Đảng, Nhà nước ta, chế độ ta được đại đa số nhân dân đồng tình, đoàn kết gắn bó, ủng hộ và bảo vệ. Chính vì vậy, "bài toán lòng dân", "thế trận lòng dân" cần được giải quyết đồng bộ, trên nhiều mặt, cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống... để cùng tác động tới đời sống tâm lý, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thái độ, tình cảm, tâm lý, ý thức của từng người dân đối với việc chăm lo góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chế độ và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao, dân chủ XHCN được mở rộng; quan liêu, tham nhũng, tiêu cực bị ngăn chặn và đẩy lùi; Đảng vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, bộ máy Nhà nước trong sạch, vì dân, nâng cao được hiệu lực quản lý xã hội. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, từng bước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là những nội dung cơ bản để giải quyết "bài toán lòng dân", xây dựng "thế trận lòng dân" vững mạnh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược "diễn biến hòa bình", bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.


79 nhận xét:

 1. củng cố sự nhất trí về chính trị, tinh thần trong nhân dân, sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, giữa nhân dân với chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

  Trả lờiXóa
 2. bài toán đó có nghĩa là dân ta phải được chăm soc, phải được lo và đảm bảo về mọi mặt

  Trả lờiXóa
 3. sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, giữa nhân dân với chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

  Trả lờiXóa
 4. Dân ủng hộ hay không thì nhà nước mới tồn tại được.Trowig gian sẽ trả lời tất cả!

  Trả lờiXóa
 5. phải làm sao cho nhân dân tin tưởng và tuyên truyền cho nhân dân có thể cảnh giác được

  Trả lờiXóa
 6. nâng cao sức chiến đấu, bộ máy Nhà nước trong sạch, vì dân, nâng cao được hiệu lực quản lý xã hội

  Trả lờiXóa
 7. tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thái độ, tình cảm, tâm lý, ý thức của từng người dân đối với việc chăm lo góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chế độ và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ

  Trả lờiXóa
 8. cần được giải quyết đồng bộ, trên nhiều mặt, cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống... để cùng tác động tới đời sống tâm lý, tư tưởng các tầng lớp nhân dân

  Trả lờiXóa
 9. xây dựng "thế trận lòng dân" vững mạnh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược "diễn biến hòa bình", bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

  Trả lờiXóa
 10. mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

  Trả lờiXóa
 11. Chính vì vậy, "bài toán lòng dân", "thế trận lòng dân" cần được giải quyết đồng bộ, trên nhiều mặt, cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống

  Trả lờiXóa
 12. tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đoàn kết gắn bó với Đảng

  Trả lờiXóa
 13. Thế hệ đi sau phải phấn đấu hơn nữa để đưa đất nước đi lên như lời của Bác, sánh với các cường quốc năm châu

  Trả lờiXóa
 14. xây dựng "thế trận lòng dân" vững mạnh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược "diễn biến hòa bình", bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

  Trả lờiXóa
 15. Dân ủng hộ hay không thì nhà nước mới tồn tại được.Trowig gian sẽ trả lời tất cả!

  Trả lờiXóa
 16. quan liêu, tham nhũng, tiêu cực bị ngăn chặn và đẩy lùi; Đảng vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, bộ máy Nhà nước trong sạch, vì dân,

  Trả lờiXóa
 17. mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

  Trả lờiXóa
 18. "thế trận lòng dân" vững mạnh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 19. Lòng dân hướng về Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,

  Trả lờiXóa
 20. Được lòng dân thì làm j cũng thuận lợi, mất lòng dân thì làm j cũng khó.

  Trả lờiXóa
 21. Được lòng dân thì làm j cũng thuận lợi, mất lòng dân thì làm j cũng khó.

  Trả lờiXóa
 22. Nhà nước ta là nhà nước của dân ,do dân và vì dân lấy dân làm gốc chính vì vậy ''bài toán lòng dân'' luôn được đảng và nhà nước quan tâm chú trọng.

  Trả lờiXóa
 23. Sức mạnh lòng dân là rất lớn được lòng dân thì việc gì cũng thành không được lòng dân thì rất khó xây dựng đất nước lớn mạnh và ổn định.

  Trả lờiXóa
 24. Nhà nước ta là nhà nước của dân và tất cả là để phục vụ nhân dân chính vì vậy rất cần được lòng dân đáp ứng ,thấu hiểu nguyện vọng, những khó khăn của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 25. Tất cả là vì nhân dân vì một Việt Nam lớn mnhj và vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 26. lòng dân luôn hướng về đảng tạo khối đại đoàn kết

  Trả lờiXóa
 27. một vấn đề xuyên suốt lịch sử,mà đảng ta đã và đang làm lâu nay

  Trả lờiXóa
 28. có dân giúp đỡ, đồng tình ủng hộ thì chuyện gì cũng thành công.

  Trả lờiXóa
 29. lòng dân phia phục thì mới dễ bề quản lý

  Trả lờiXóa
 30. phải dựa vào dân mà sống. Được lòng dân thì mới tồn tại và PT được

  Trả lờiXóa
 31. Nhà nước ta là nhà nước của dân và tất cả là để phục vụ nhân dân chính vì vậy rất cần được lòng dân đáp ứng. đáp ưng những yêu cầu thiết yếu của nhân dân

  Trả lờiXóa
 32. Lấy dân làm gốc luôn luôn là điều đúng. Được dân ủng hộ là sẽ có tất cả.

  Trả lờiXóa
 33. Bài toán này rất gay gắt và quyết liệt. Hi vọng nước ta sẽ giải quyết bài toán lòng dân này một cách hiệu quả nhất.

  Trả lờiXóa
 34. có vẻ đơn giản,đã áp dụng mà đã làm đc gì đâu tác giả???????????

  Trả lờiXóa
 35. Có dân nhất trí, ủng hộ chuyện gi cũng có thể làm đc.

  Trả lờiXóa
 36. hiện nay nhân dân còn nhiều vấn đề còn tồn đọng. Vì vậy để chiếm được lòng dân thì các cấp các ngành phải cố gắng giải quyết toàn bộ vấn đề này để dân 1 lòng đi theo Đảng, nhà nước.

  Trả lờiXóa
 37. Nhân dân như đôi cánh của chim, chim không có cánh thì làm sao bay được. Đất nước cũng vậy, không co nhân dân thì làm sao có thể thực hiện những chính sách được.

  Trả lờiXóa
 38. sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, giữa nhân dân với chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

  Trả lờiXóa
 39. Nhà nước ta luôn lấy dân làm gốc, nhà nước là của dân, do dân và vì dân.

  Trả lờiXóa
 40. mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

  Trả lờiXóa
 41. Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng nhân dân, luôn lấy dân làm gốc.

  Trả lờiXóa
 42. Phải làm sao nhân dân tin vào Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng chống lại âm mưu của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 43. Thế trận lòng dân cần phải được chú ý gây dựng kỹ càng hơn nữa. Hiện tại các thế lực thù địch đang gia tăng hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 44. Nhà nước ta là nhà nước của dân và tất cả là để phục vụ nhân dân chính vì vậy rất cần được lòng dân đáp ứng. đáp ưng những yêu cầu thiết yếu của nhân dân

  Trả lờiXóa
 45. Hơn bao h hết,lúc này Đảng và nhà nước ta cần lắm lòng tin ở nhân dân.Nhà nước ta là nhà nước của dân ,do dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 46. Lòng dân phải hướng về một mối,phải tin vào Đảng,tin vào Bác Hồ vĩ đại

  Trả lờiXóa
 47. Nhân dân Việt Nam luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng và mãi luôn như thế

  Trả lờiXóa
 48. Ngày xưa ai nắm được lòng dân sẽ có được thiên hạ. Ngày nay nhân dân Việt Nam đã có Đảng Cộng Sản lãnh đạo đưa đất nước tiếp tục phát triển vững mạnh

  Trả lờiXóa
 49. Đảng và Nhà nước ta từ xưa đến nay luôn dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân lấy công tác vận động quần chúng là chủ yếu. Nhưng gần đây các hoạt động lôi kéo của các thế lực thù địch,dựa vào những lỗi, những sự kiện để bôi xấu ché độ nhằm loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta. Cần tăng cường nhiều hơn nữa xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, không một thế lực nào có thể phá hoại được

  Trả lờiXóa
 50. Làm tốt công tác dân vận thì sẽ giải quyết được các vẫn đề khác. Sức mạnh toàn dân chính là sức mạnh to lớn nhất.

  Trả lờiXóa
 51. Làm cho dân yêu, dân tin thì Đảng mới vững mạnh được

  Trả lờiXóa
 52. Đảng vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, bộ máy Nhà nước trong sạch, vì dân, nâng cao được hiệu lực quản lý xã hội

  Trả lờiXóa
 53. nước ta là nước xã hội chủ nghĩa thành hay bại của chế độ là ở lòng dân!!!

  Trả lờiXóa
 54. bài toán đó có nghĩa là dân ta phải được chăm soc, phải được lo và đảm bảo về mọi mặt

  Trả lờiXóa
 55. Lòng dân hướng về Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, đoàn kết gắn bó với Đảng, với Nhà nước, với chế độ.

  Trả lờiXóa
 56. Nhà nước ta là nhà nước của dân ,do dân và vì dân lấy dân làm gốc chính vì vậy ''bài toán lòng dân'' luôn được đảng và nhà nước quan tâm chú trọng.

  Trả lờiXóa
 57. sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, giữa nhân dân với chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

  Trả lờiXóa
 58. Ngày xưa ai nắm được lòng dân sẽ có được thiên hạ. Ngày nay nhân dân Việt Nam đã có Đảng Cộng Sản lãnh đạo đưa đất nước tiếp tục phát triển vững mạnh

  Trả lờiXóa
 59. Đảng vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, bộ máy Nhà nước trong sạch, vì dân, nâng cao được hiệu lực quản lý xã hội

  Trả lờiXóa
 60. Phải làm sao nhân dân tin vào Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng chống lại âm mưu của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 61. Nhân dân như đôi cánh của chim, chim không có cánh thì làm sao bay được. Đất nước cũng vậy, không co nhân dân thì làm sao có thể thực hiện những chính sách được.

  Trả lờiXóa
 62. Có sức mạnh toàn dân là có tất cả.

  Trả lờiXóa
 63. sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, giữa nhân dân với chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

  Trả lờiXóa
 64. cần được giải quyết đồng bộ, trên nhiều mặt, cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống... để cùng tác động tới đời sống tâm lý, tư tưởng các tầng lớp nhân dân

  Trả lờiXóa
 65. Để đưa ra giải pháp cụ thể và hiệu quả nhất, các cấp các ngành cần tăng cường công tác tư tưởng, chăm lo cuộc sống cho người dân, lắng nghe nguyện vọng nhu cầu chính đáng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 66. Có dân nhất trí, ủng hộ chuyện gi cũng có thể làm đc.

  Trả lờiXóa
 67. đoàn kết làm nên sức mạnh. có được lòng dân là có tất cả.

  Trả lờiXóa
 68. để cùng tác động tới đời sống tâm lý, tư tưởng các tầng lớp nhân dân Đảng và Nhà nước ta từ xưa đến nay luôn dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân lấy công tác vận động quần chúng là chủ yếu. Nhưng gần đây các hoạt động lôi kéo của các thế lực thù địch,dựa vào những lỗi, những sự kiện để bôi xấu ché độ nhằm loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta. Cần tăng cường nhiều hơn nữa xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, không một thế lực nào có thể phá hoại được

  Trả lờiXóa
 69. Nước có thể đưa thuyền đi, nước cũng có thể làm đắm thuyền. Nhân dân quần chũng cũng thế, có thể đưa đất nước đi lên cũng có thể lật đổ chính quyền bất cứ lúc nào.

  Trả lờiXóa
 70. muốn lật đổ chính quyền độc tài Cộng sản không phải dễ. Vì Đảng ta nuôi gần hàng triệu Công an và dân phòng. Đám này thuộc vào giai cấp thất học, lưu manh nhưng họ sẳn sàng tàn sát nhân dân Việt nam bất cứ lúc nào. Chỉ cần có chỉ thị của Đảng là họ đánh đập, khủng bố thậm chí thãm sát nhân dân Việt nam.

  Tính theo số lượng dân số thì Việt nam có nhân viên làm việc cho giành An ninh Công an cao gần nhất nhì thế giới. Số tiền Đảng ta chi ngân sách quốc gia để nuôi hàng triệu Công an, dân phòng hơn gấp 3 lần số tiền đầu tư giáo dục.

  Điều nay cho chúng ta thấy. Đảng ta ít quan tâm việc đầu tư giáo dục cho thế hệ sau mà chỉ xem trọng nhóm người bảo vệ chính quyền độc tài thống trị.

  Vì thế Việt nam thiếu nhân lực giành kỷ thuật, khoa học, nhưng đầu tràn Công an lưu manh dân phòng. Mỗi khi có biểu tình thì Đảng ta huy động hàng ngàn công an để đàn áp. Thế nhưng khi tàu cá việt nam bị Trung quốc tấn công thì không thấy một công an biển nào bảo vệ cả.

  Trả lờiXóa
 71. Uhm đấy , chuyện gì thì cũng cần phải có sự hợp lí , hài hòa của nó , không phải là cứ thích làm gì thì làm được , phải tổng hòa cac mối quan hệ nhất là trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước chúng ta , nếu cứ quá chú trọng ,đầu tư vào một vấn đề nào đó mà bỏ qua những điều khác thì thực sự đo là một sai lầm , điều này là thực sự phải cẩn trọng vì nó sẽ mang lại nhiều thứ khôn lường

  Trả lờiXóa
 72. Cư quan tâm , chu trọng đến vấn đề phát triển kinh tế , làm bằng được những mục tiêu đặt ra mà không quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế có thể ảnh hưởng xấu đến nhiều thứ khac như môi trường , an ninh đất nước thì không được và ngược lại , chuyện gì cũng phải hợp lí , tỏng giới hạn cho phép của nó thôi , đừng có quá lên là lại có điều gì là xảy ra đấy , nên cân nhắc suy nghĩ về điều đó

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chuyện gì thì cũng cần phải có sự hợp lí , hài hòa của nó , không phải là cứ thích làm gì thì làm được , phải tổng hòa cac mối quan hệ nhất là trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước chúng ta , nếu cứ quá chú trọng thường thì nó sẽ có cách giải quyết chứ có không đến nỗi khó cho bài toán mà chúng ta đang giải quyết

   Xóa
 73. Các ông cứ làm tốt, làm đúng, vừa lòng bọn tôi là khắc có lòng dân thôi! Chứ có cần biện pháp gì đâu nào. Đặt ra những biện pháp khéo lại là những lỗ hổng để tạo ra những con sâu ấy chứ. Tiêu biểu là hiện nay có rất nhiều tham quan, ăn hối lộ, đút lót, làm tăng nạn tham nhũng. Cứ làm sai như vậy, dù là 1 cá nhân thôi cũng đã mất đi khá nhiều lòng tin ở chúng tôi rồi

  Trả lờiXóa
 74. Lòng dân chính là sức mạnh của một nhà nước, một chế độ. Nhưng hiện này nạn tham nhũng đang làm mất đi cái lòng dân đó. Điều này thật sự nghiêm trọng các ông phải có cách để chấm dứt tham nhũng ngay mới được! Không bây giờ cứ phong bì mới chịu làm việc thì không ổn đâu nha! Chúng tôi sẽ có lòng nếu các ông làm việc đúng nguyên tắc!

  Trả lờiXóa
 75. Để có được nền chính trị ổn định việc quan tâm tới đời sống nhân dân là quan trọng. Ông cha ta từ trước đã có câu: An cư lạc nghiệp. Dân có yên ổn làm ăn thì đất nước mới có thể đi lên

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.