THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

22 tháng 3 2013

PHÁT HUY TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA THANH NIÊN 40 NĂM TRƯỚC

by Unknown  |  at  22.3.13

--- CÂY SUNG DÂU ---
Thời nào cũng vậy, thế hệ trẻ luôn là lực lượng tiên phong, xông pha vào những nơi gian khổ mà không ngại khó. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong thời chiến. Những người con của đất nước đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình - cái tuổi 20 đầy ước mơ ấy - cho Tổ quốc với lý tưởng sống thật cao đẹp và thánh thiện. Đấy là những thanh niên của gần 40 năm trước, còn lớp thanh niên ngày nay thì sao?
Nhìn chung thanh niên nước ta hiện nay có lòng yêu nước nồng nàn, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ đàn anh, khẳng định niềm tin, lý tưởng vào cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, kiên quyết chống lại những biểu hiện sai trái cũng như âm mưu “diễn biến hòa bình”, các hành vi gây tổn hại đến sự phát triển của đất nước của các thế lực phản đông, thù địch; quan tâm đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện và công tác, mong muốn đất nước sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, không thua kém các nước trên thế giới, được cống hiến nhiều hơn cho đất nước, sẵn sàng vì lợi ích dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tình nguyện vì cộng đồng. Nhiều thanh niên có ý thức chính trị tốt, tỷ lệ thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng tăng. Đa số thanh niên nước ta hiện nay có phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, tôn trọng truyền thống văn hóa dân tộc, có ý thức công dân, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tập thể, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, sống có ý nghĩa, luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác, có tinh thần tương thân tương ái. Nhiều tấm gương vượt qua khó khăn của bản thân, gia đình để vươn lên thành những người hữu ích; không ít thanh niên dám đấu tranh quyết liệt với các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, tỏ thái độ lo lắng, bănkhoăn trước những hiện tượng tiêu cực này, bất bình trước những sai phạm của cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật. Phần lớn thanh niên hiện nay có đời sống văn hóa, tinh thần phong phú.
Tuy nhiên, hiện nay cũng còn không ít thanh niên chưa có trí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ về truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước; một bộ phận thanh niên lười lao động, lười học tập, ngại khó, ngại khổ, chưa làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không có ý chí vươn lên cho bản thân và xã hội, có những thanh niên có biểu hiện giảm sút niềm tin, bản lĩnh non kém, bị kích động, lôi kéo tham gia vào các hoạt động phạm pháp. Đạo đức, lối sống của bộ phận thanh thiếu niên còn lệch lạc, đề cao hưởng thụ, sống thực dụng, đua đòi, xa hoa, lãng phí, sung bái thần tượng thái quá, ít quan tâm đến cộng đồng và những người xung quanh. Một bộ phận thanh thiếu niên còn thiếu ý thức rèn luyện, không tích cực tham gia cac hoạt động Đoàn, Hội, Đội, các phong trào và hoạt động tập thể do nhà trường, địa phương tổ chức; lười học, lười lao động, không dám đấu tranh với sai trái, tiêu cực trong xã hội; thiếu quan tâm đến tình hình đất nước.
Được coi như trường học xã hội của thanh niên, việc giáo lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là công tác quan trọng, thường xuyên, liên tục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trong những năm gần đây, cán bộ Đoàn đã có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục thể hiện qua các việc sau:
Một là, thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều mô hình phong phú để giáo dục thanh thiếu nhi như “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Sổ vàng học tập và làm theo lời Bác”, “Sổ tay tự rèn”…; xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực, đọa đức, lối sống cho các đối tượng đoàn viên thanh niên gắn liền với chương trình rèn luyện đoàn viên và tuyên dương, biểu dương các điển hình. Hiện nay, trung ương Đoàn đã tổ chức trao nhiều giải thưởng cho những điển hình tiêu biểu như: Giải Sao Tháng giêng cho sinh viên, Giải thưởng Lý Tự Trọng cho học sinh, Giải thưởng Lương Đình Của cho thanh niên nông thôn, giải thưởng Người thợ trẻ giỏi cho thanh niên công nhân,…
Hai là, Đoàn thanh niên chú trọng đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên. Trong đó, đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục thông qua phong trào, hành động cụ thể, lấy môi trưởng thực tiễn để bồi dưỡng, giáo dục, vun đắp những giá trị tốt đẹp cho đoàn viên thanh niên.
Ba là, Đoàn thanh niên cũng chú trọng nghiên cứu, tìm tòi những mô hình mới để giaó dục, rèn luyện thanh thiếu niên như “Học kỳ quân đội” – là chương trình giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, về ý thức quốc phòng, anh ninh; tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách và các kỹ năng xã hội,… Đoàn cũng đã có nhiều hình thức sử dụng hệ thống thiết chế, phương t thiện truyền thông, tiện ích của Internet để tạo sân chơi và định hướng các hoạt động lành mạnh cho thanh thiếu niên.
Để công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong thời gian tới đạt được kết quả tích cực hơn nữa, Trung ương Đoàn tập trung vào một số giải pháp như :
Tiếp tục đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện những tiêu chí cụ thể để rèn luyện trong từng đối tượng đoàn viên
Thứ hai, tăng cường quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, phổ biến kiến thức về pháp luật, lý luận chính trị, kiến thức và các kỹ năng xã hội
Thứ ba, thường xuyên phát hiện và nêu gương người tốt việc tốt, từ đó đẩy mạnh và nhân rộng những tấm gương này trong thanh niên.
Thứ tư, bản thân tổ chức đoàn cần tự đổi mới mình, bởi than niên là tầng lớp rất năng động, sáng tạo. Luôn luôn đổi mới, tìm ra những hướng sáng tạo Đoàn mới thu hút sự tham gia nhiệt tình của thanh niên.
Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đất nước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng và hết sức quan tâm đến vấn đề thanh niên. Đó cũng là nhận thức mà Trung ương Đoàn luôn luôn học tập và phát huy./.

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.