THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

04 tháng 4 2013

VÌ SAO PHẢI SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP?

by Unknown  |  at  4.4.13

Thanh  Huyền

Đôi lời với bài viết “Tại sao Đảng lại bày trò “sửa Hiến pháp”” trên danlambao

Hiến pháp năm 1992 là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới đất nước. Đến nay, đất nước ta đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh quốc tế đang có những diễn biến to lớn, phức tạp và sâu sắc. Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với tình hình mới là rất cần thiết. Sửa đồi Hiến pháp không phải là “bày trò”, đây có thể coi là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn dân đóng góp ý kiến. Hiến pháp sửa đổi lần này tập trung chủ yếu vào vấn đề: Pháp huy hơn nữa quyền làm chủ người dân. Theo Tờ trình do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày, căn cứ vào các văn kiện của Đảng và tình hình thực tiễn của đất nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị 7 định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 về: chế độ chính trị; chế độ kinh tế; văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; tổ chức bộ máy nhà nước; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp. Theo đó, về chế độ chính trị, khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội đã được nhân dân ta, mà đại diện cao nhất là Quốc hội thừa nhận và ghi vào Hiến pháp. Khẳng định nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Về vấn đề này, cần phải làm rõ cách thức sử dụng quyền lực nhà nước của nhân dân thông qua cơ chế dân chủ đại diện và cơ chế dân chủ trực tiếp. Vì sao phải sửa đổi Hiến pháp? Theo ông Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng Bộ Tư pháp- Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992, đất nước ta có 4 bản hiến pháp (bản hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và hiến pháp năm 1992). Một đặc điểm rất lớn của lịch sử lập hiến của nước ta là suốt thời gian lập hiến đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì vậy, mỗi lần đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới với chính sách mới do Đảng đề ra, chúng ta đều đặt vấn đề sửa đổi hiến pháp. Lần này, Đại hội XI của Đảng đã đề ra nhiều chủ trương mới, đã sửa đổi cương lĩnh 1991, sửa đổi một số chính sách lớn, đòi hỏi chúng ta phải thể chế hóa Hiến pháp để thực hiện. Hiến pháp năm 1992 được xây dựng trong bối cảnh chúng ta ở giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới. Chúng ta bắt đầu đổi mới kinh tế từ năm 1986, đến năm 1991 thì có cương lĩnh khẳng định đường lối ưu tiên phát triển kinh tế, từng bước đổi mới chính trị phù hợp, do đó, Hiến pháp năm 1992 chủ yếu sửa đổi về vấn đề kinh tế, tạo bước chuyển lớn từ cơ chế kế hoạch hóa quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, gắn liền với đó là sửa đổi một số vấn đề về cơ cấu, tổ chức bộ máy nhà nước, chuyển từ cơ chế hoạt động theo nguyên tắc tập thể sang đề cao trách nhiệm cá nhân. Nhờ sự đổi mới trong Hiến pháp năm 1992 về chế độ kinh tế mà chúng ta đạt được những thành tựu lớn trong phát triển đất nước trong 20 năm qua. Tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, cho thấy chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu về nhiều mặt, trong đó có cả kinh tế. Đồng thời, chúng ta cũng thấy cải cách tư pháp, lập pháp, hành chính đạt được một số thành tựu nhưng cũng còn có nhiều vấn đề vướng mắc. Vì vậy, chúng ta đặt vấn đề sửa đổi Hiến pháp để tạo cơ sở hiến định đẩy mạnh các cuộc cải cách mà tôi vừa nêu ở trên. Đặc biệt trong Cương lĩnh 1991 được sửa đổi bổ sung theo nghị quyết Đại hội Đảng XI có đề ra chiến lược mới, tức là trước đây ưu tiên phát triển kinh tế, từng bước đổi mới chính trị thì nay đặt vấn đề đổi mới chính trị và kinh tế đồng bộ. Do đó, lần nay chúng ta sửa đổi Hiến pháp để đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, tạo tiền đề chính trị cho phát triển kinh tế. Về nguyên nhân thứ ba, lịch sử lập hiến lâu dài cho phép chúng ta nhận thức mới về Hiến pháp, đổi mới về tư duy hiến pháp. Năm 1992, khi chúng ta xây dựng Hiến pháp 1992 thì hệ thống luật còn mỏng, chỉ có 93 luật và pháp lệnh. Trong bối cảnh đó Hiến pháp phải quy định rất nhiều điều mà lẽ ra phải giao cho luật quy định. Hiện nay, khi sửa đổi Hiến pháp 1992 thì chúng ta có 330 luật, pháp lệnh, tức là hệ thống pháp luật của chúng ta đã phát triển, đủ điều kiện đổi mới kỹ thuật lập pháp theo hướng Hiến pháp quy định những vấn đề rất cơ bản, còn lại để cho luật quy định. Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của người dân theo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dự thảo lần này nhấn mạnh các hình thức nhân dân thực hiện quyền lực của mình, thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, không chỉ qua cơ quan dân cử mà các cơ quan nhà nước khác. Đó là một nội dung rất quan trọng thể hiện xuyên suốt trong dự thảo. Việc danlambao đặt điều, đưa ra những lý do phản động cho rằng Hiến pháp là vì Đảng chứ không phải là vì dân, nhằm gây hoang mang trong quần chúng. Sự thật thế nào thì chính nhân dân là những người hiểu rõ hơn ai hết. Và cũng xin nói tiếp, nếu đã là công dân Việt Nam thì đừng nói những lời mà không suy nghĩ như vây. Đảng ta không bao giờ hèn nhát với giặc, chúng ta đều muốn giải quyết mọi việc trên nền tảng hòa bình, thử hỏi ai muốn chiến tranh xẩy ra. Có lẽ nào các ông được lợi lộc gì khi có chiến tranh mà cứ đi kích động người dân suốt ngày vậy? Lẽ nào các ông là phản động?./.

114 nhận xét:

 1. Hiến pháp cần phải được sửa đổi cho phù hợp với thực tại và tương lai mà Đảng và Nhà nước chúng ta cần hướng tới. Hiến pháp cần sự đóng góp tích cực và cống hiến của toàn thể người dân trong cả nước. Tại sao chúng ta lại không ủng hộ, không đóng góp cùng nhau sửa đổi hiến pháp chứ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xã hội thay đổi và phát triển thì việc sửa đổi Hiến Pháp là việc tất nhiên thôi, nhưng không thể một sớm một chiều được, cũng cần phải đề phòng những ý đồ xấu của bọn phản động, không đóng góp lại còn phá hoại.

   Xóa
 2. Việc sửa đổi hiến pháp là vì dân, vì đất nước. Nhân dân được thực hiện quyền dân chủ của mình, quyền lực của mình thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Vậy mà những kẻ phản động lại đặt điều sửa đổi hiến pháp là vì Đảng, vì quyền lực. Không thể chấp nhận được, mọi người đều biết rõ cả, vậy hãy lên tiếng phản bác lại những luận điệu của bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 3. sửa đổi Hiến pháp là một hoạt động thiết thực nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mới phát sinh trong xa hội . Đồng thời đảm bảo hiệu lực quản lý của nhà nước trong xã hội ta

  Trả lờiXóa
 4. Khi đất nước ngày một phát triển thì việc sửa đổi Hiến Pháp là cần thiết, nhưng vấn đề đặt ra là sửa đổi thế nào? ra sao cho đúng, cho đủ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước

  Trả lờiXóa
 5. Mẹ mấy cái thằng danlambao thích chọc gậy bánh xe. Người ta bày trò làm gì để cho tốn kém, mất thời gian, tốn tiền của. Không sửa thì chúng mày bảo không tự do, dân chủ. Sửa chúng mày bảo bày trò. Mấy đứa chúng nó toàn ăn thịt lương mà sống à?

  Trả lờiXóa
 6. Vài tháng nay lên net toàn thấy về vụ hiến pháp, hiến pháp thì tất nhiên phải sửa cho phù hợp với thời đại, kêu gọi toàn dân tham gia góp ý vào sửa đổi hiến pháp thể hiện sự dân chủ của đất nước ta, mà hôm qua nghe bao đã tổng hợp bản góp ý rồi đấy có nhiều góp ý hay đang được chú ý, thế mà có những người lợi dụng vấn đề này để chọc phá, kêu gọi làm gì không biết

  Trả lờiXóa
 7. theo quy luật của tự nhiên thì tất cả mọi thứ đều phát triển, tiến hóa và đất nước ta cũng vậy qua nhiều năm thì hiến pháp cũng phải được sửa đổi sao cho phù hợp với hoàn cảnh chính trị, xã hội hiện tại
  đảng và nhà nước luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho nhân dân nên chúng ta hãy chung tay ủng hộ và thể hiện quyền làm chủ đất nước của mình

  Trả lờiXóa
 8. đất nước Việt Nam không ngừng phát triển nên đảng và nhà nước ta luôn phải thay đổi các chính sách, pháp luật sao cho phù hợp và cũng chỉ để nhằm phục vụ lợi ích, quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo xã hội phát triển theo chiều hướng tích cực

  Trả lờiXóa
 9. Sửa đổi Hiến pháp có thể xem là một đợt sinh hoạt chính trị. Mọi người dân đều có quyền tham gia góp ý kiến vào trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Những thay đổi để cho Hiến pháp phù hợp hơn với sự phát triển của đất nước, đây cũng chính là nguyên tắc cơ bản của tất cả Hiến pháp trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 10. Đất nước ta đang đổi mới theo hướng hiện đại, đã có những sự thay đổi trong xã hội, cuộc sống nhân dân ngày càng hiện đại, việc sửa đổi Hiến pháp là việc nên làm để khẳng định hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, thể hiện ý chí thống nhất toàn dân

  Trả lờiXóa
 11. Hiến pháp là bộ luật tối cao nhất thể hiện thể chế của Nhà nước ta, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, của nhân dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. vì vậy, việc sửa đổi Hiến pháp là điều nên làm để hoàn thiện hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân

  Trả lờiXóa
 12. đây là lẽ tự nhiên thôi hiến pháp 1992 ra đời cách đây hơn 20 năm, hoàn cảnh lịch sử, tình hình đất nước có nhiều diễn biến khác xa nhau, phức tạp hơn và yêu cầu tất yếu một bộ hiến pháp ra đời để đáp ứng mọi nhu cầu hiện nay. việc chưng cầu ý dân sửa đổi hiến pháp thể hiện hiến pháp của dân, thống nhất toàn dân.

  Trả lờiXóa
 13. Hiện nay tình hình thế giới cũng như trong nước đã có sự thay đổi và có rất nhiều phức tạp so với năm 1992. Do đó việc sửa đổi hiến pháp là cần thiết để điều chỉnh sửa pháp luật sao cho phù hợp với thực tiễn, với sự thay đổi như ngày nay. Sự thay đổi này nhân dân được thể hiện quyền làm chủ của mình với đất nước, thể hiện quyền của mình để tham gia trực tiếp đóng góp ý kiến sửa đổi, Đảng luôn định hưởng xây dựng hiến pháp đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu, do dân và vì dân, vì sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 14. đất nước ta đang đi lên theo 1 chiều hướng tôt đương nhiên hiến pháp cũng fai thay đổi theo 1 hướng tiến bộ hơn, làm cho nước giàu dân mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

  Trả lờiXóa
 15. Với những yêu cầu cấp thiết của thời đại mới sửa đổi Hiến pháp là điều mà ai cũng nhận ra. Nhưng chúng ta phải đóng góp ý kiến như thế nào để Hiến pháp ngày càng hoàn thiện thích ứng kịp thời với những thay đổi hiện nay.Sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng nên phải tiến hành chặt chẽ, khoa học dưới sự lãnh đạo của Đảng; bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và các cơ quan, tổ chức; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm đúng định hướng, không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, xuyên tạc trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

  Trả lờiXóa
 16. năm 1992 kinh tế,xã hội chính tri .. khác hẳn bây jo năm 2013, do đó việc thay đôi hiến pháp là điều tất yếu của xã hội.

  Trả lờiXóa
 17. đảng và nhà nước luôn tìm những giải pháp tốt nhất để nhân dân được bình yên hạnh phúc, do đó trong thời kỳ đổi mới như hiện nay thì hiến pháp cũng fai thay đổi cho fu hợp

  Trả lờiXóa
 18. hiến pháp nó thể hiện bộ mặt của nhà nước, do đó hiến pháp năm 1992 cần fai đổi mới cho phù hợp vơi hoàn cảnh cảnh của năm 2013 thời kỳ kinh tế phát triển mạnh mẽ

  Trả lờiXóa
 19. Hoàn cảnh đất nước thời điểm này khác rất nhiều so với năm 1992, việc sửa đổi hiến pháp là việc làm hết sức cần thiết, ngày cảng hoàn thiện phù hợp với hoàn cảnh, mục tiêu và nhiệm vụ của đất nước hiện nay. Góp phần thúc đẩy, phát triển đất nước. Việc chưng cầu ý dân thể hiện hiến pháp là của nhân dân, thống nhất toàn dân.

  Trả lờiXóa
 20. Hiến pháp cũng đã được thông qua cách đây hơn 20 năm rồi,tình hình chính trị xã hội cũng như tình hình thế giới đã thay đổi qua nhiều nên hiến pháp cũng cần được sửa đổi để theo kịp tình hình mới.

  Trả lờiXóa
 21. Việc sửa đổi hiến pháp là vì lợi ích của đất nước ta, của nhân dân ta, sao có thể nói là "bày trò" được, đúng là suy nghĩ của những kẻ thiếu hiểu biết. Đất nước ta đã có rất thay đổi kể từ năm 1992, vì vậy cần sử đổi hiến pháp để phù hợp với tình hình đất nước hiện nay. Sửa đổi hiến pháp là một việc hết sức đúng đắn!

  Trả lờiXóa
 22. xã hội đang ngày một thay đổi!chúng ta sửa đổi hiến pháp để thích nghi với các quan hệ xã hội ấy!Hiến pháp mới cũng sẽ sát hơn với mục tiêu đưa nước ta lên xã hội chủ nghĩa, sát hơn với những kế hoạch mà Đảng và nhà nước đặt ra nhằm phát triển đất nước!

  Trả lờiXóa
 23. Nước ta đã bước sang một bước phát triển mới, hiện đại hơn, với các chính sách mới do Đảng đề ra. Vì vậy cần sửa đổi hiến pháp cho phù hợp để có thể phát triển một cách nhanh nhất, triệt để nhất. Chúng ta nên cùng nhau tích cực đóng góp các ý kiến của mình để việc sử đổi hiến pháp được hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 24. Trong quá trình thực hiện hiến pháp, qua thời gian theo lý luận cũng như thực tiễn sẽ bộ lộ những thiếu sót, những bất cập, hạn chế mà cần phải sửa đổi. CÔng cuộc sửa đổi hiến pháp là việc trọng đại của quốc gia dân tộc vì nó ảnh hưởng đến mọi cá nhân, tập thể sống trong cùng một quốc gia. Vì vậy việc góp ý cho dự thảo hiến pháp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, tuy nhiên trong số đó có không ít những thành phần phá đám, chống đối lợi dụng việc đó để đưa ra những kiến nghị, đề xuất phi thực tế, một cách phản động. Chúng ta cần nhận rõ những âm mưu của chúng để bị mắc lừa

  Trả lờiXóa
 25. Với tình hình đất nước có nhiều đổi mới, Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, Hiến pháp đương nhiên là phải được sửa đổi cho phù hợp hơn với tình hình hiện tại rồi. Đất nước đổi mới thì đương nhiên hiến pháp cũng phải đổi mới. Điều đó ko có gì phải bàn cãi cả

  Trả lờiXóa
 26. Sủa đổi Hiến pháp là việc quan trọng nên nước ta cần hết sức cẩn thận

  Trả lờiXóa
 27. đề phòng cảnh giác kẻ xấu lợi dụng sơ hở để phá hoại

  Trả lờiXóa
 28. Sửa đổi Hiến pháp là việc tất yếu, thường xuyên mà

  Trả lờiXóa
 29. Sửa đổi Hiến pháp để phù hợp với thời đại mới ngày càng phát triển, vậy mà nhiều người có cái nhìn sai lệch tạo cơ hội cho bọn thù địch lợi dụng đả kích, xuyên tạc làm mất lòng tin của nhân dân vào đảng, vì vậy mỗi người cần có cái nhìn đúng đắn hơn để góp phần xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 30. Việc danlambao nói những điều như vậy là hoàn toàn không chấp nhận được, như những việc làm thực tiễn của Đảng và nhà nước ta qua những năm từ khi đất nước được giải phóng cho đến nay luôn luôn là cho dân ấm no, đất nước phát triển, vậy cớ sao lũ này lại đặt điều kích động như vậy, đằng sau chắc chắn sẽ là lũ phản động

  Trả lờiXóa
 31. Việc sửa đổi Hiến pháp là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết, nhưng đảng và nhà nước Việt Nam luôn tự ý thức được việc làm đâu là cần thiết chứ đâu cần đến lũ chim lơn phải lên tiếng này nọ

  Trả lờiXóa
 32. Đảng cần có lập trường vững vàng , tránh ko để lũ chim lợn làm ảnh hưởng đến việc sửa đổi hiến pháp

  Trả lờiXóa
 33. sửa đổi Hiến pháp là cần thiết trong thời đại mới, Hiến pháp năm 1992 đã cách rất xa giờ đất nước đang ngày càng phát triển hội nhập sâu rộng thì cần có bản Hiến pháp mới để phù hợ với tình hình. Hiến pháp mới cũng sẽ phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 34. Chúng ta cần sử đổi hiến pháp để phù hợp với tình hình đất nước hiện nay. Sửa đổi hiến pháp là một việc hết sức đúng đắn nhưng nên có những lập trường vững vàng để ko chịu sự áp lực từ lũ phản động gây nên

  Trả lờiXóa
 35. Hiến pháp phải luôn thiết thực, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của người dân. Lần thay đổi này vào đúng thời điểm thích hợp khiến thành một chủ đề hot hiện nay

  Trả lờiXóa
 36. Đây vừa là thời điểm thích hợp tiến hành sửa đổi hiến pháp nhưng bên cạnh đó các thế lực phản động chống phá nhà nước Việt Nam ta cũg hoạt động trở nên mạnh nhất. Vì thế những người trưng thu ý kiến đóng góp luôn luôn cẩn thận cân nhắc từng li từng tí tránh để sơ hở

  Trả lờiXóa
 37. Hiến pháp 1992 là Hiến pháp thời kỳ đầu của đất nước. Ngày nay khi đã có nhiều sụ thay đổi, đất nước có nhiều sự đổi mới. Tình hình biến đổi có nhiều phức tạp. Vì thế nên việc sửa đổi Hiến pháp là phù hợp với thực tiễn.

  Trả lờiXóa
 38. Sửa đổi hiến pháp để phù hợp với từng thời kỳ của đất nước. Hiến pháp năm 1992 trong bối cảnh đất nước mới chuyển sang nền kinh tế thị trường nên ưu tiên của Hiến pháp là phát triển về kinh tế. Ngày nay khi có nhiều biến đổi về chính trị thì Hiến pháp phải có sự thay đổ cho phù hợp.

  Trả lờiXóa
 39. hiến pháp là của nhân dân và cần phải sửa theo ý nguyện của nhân dân

  Trả lờiXóa
 40. phải cảnh giác trước sự lôi kéo mua chuộc của bọn phản động

  Trả lờiXóa
 41. Trong mỗi thời kỳ của đât nước thì đều có sự thay đổi, chính vì thế cơ sở pháp lý của nó cũng phải thay đổi theo là điều đương nhiên, hiến pháp 1992 đến bây giờ có nhiều cái chưa bắt kịp với thời đại, chưa bắt kịp với đòi hỏi phát triển của đất nước, vì thế sửa đổi là cần thiết,có điều đừng để một số thành phần lợi dụng nói xấu nhà nước ta mà thôi.

  Trả lờiXóa
 42. Nước ta từ dạo 2008-2011 đang trên đà rất phát triển. Nhìn nhận 2 năm trở lại đây có phần bị kìm hãm, vì thế thay đồi hiến pháp cũng gần như là một sự cải tiến rõ rệt. Mong rằng nước ta sớm bước tiếp trên con đường tiến lên

  Trả lờiXóa
 43. Hiến pháp này từ năm 1992, tức là đã hơn 20 năm rồi, cần phải sửa đổi gấp, cho phù hợp với thực tế và sự phát triển của đất nước. Việc sửa đổi sẽ giúp nước ta tiến gần hơn với sự nghiệp công nghiệp hóa. Tuy nhiên lại có một số kẻ xấu đã lợi dụng thời cơ này để nói xấu Đảng và nói xấu nhà nước. Thật là không hiểu nổi những con người này

  Trả lờiXóa
 44. Việc sửa đổi hiến pháp là cần thiết và cấp bách, nước ta hiện đang lạc hậu rất nhiều so với các nước trên thế giới. Đảng và chính phủ phải điều chỉnh sao cho phù hợp và đúng đắn nhất để đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Tuy nhiên cũng phải giải quyết những tên lợi dụng việc sửa đổi này mà đi nói xấu nhà nước

  Trả lờiXóa
 45. Xã hội ngày càng phát triển, cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực vì vậy Hiến pháp 1992 đã không thể đủ những điều luật mà pháp luật đất nước cần thiết, vì vậy chúng ta phải xây dựng và đưa ra Hiến Pháp mới dựa trên nền tảng Hiến pháp 1992

  Trả lờiXóa
 46. Sửa đổi hiến pháp là để phù hợp với sự phát triển của xã hội và tình hình diễn biễn phức tạp của tội phạm. Việc sửa đổi hiến pháp một lần nữa thể hiện tính dân chủ của Nhà nước, khẳng định sự đúng đắn con đường lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 47. Dưới những diễn biến phức tạp của việc gia tăng các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm, luật pháp cần có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Việc mở cửa để nhân dân góp ý cũng thể hiện bản chất dân chủ của chế độ nhà nước.

  Trả lờiXóa
 48. Trong dịp sửa đổi hiến pháp lấy ý kiến của toàn dân là một cơ hội để các thế lực chống phá hoạt động dáo diết. Cần chú ý cẩn trọng trước những yêu sách mà chúng lợi dụng đưa ra, tránh bị chúng lợi dụng để thay đổi con đường chính trị

  Trả lờiXóa
 49. Sửa đối hiến pháp với sự tham gia góp ý của nhân dân thực sự là cách để thể hiện quyền dân chủ, khẳng định chế độ nhà nước là nhà nước do dân vì dân. Song bên cạnh đó cần thận trọng trước những âm mưu của lũ phản động nhân cơ hội này để chống phá nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 50. Nhờ sự đổi mới trong Hiến pháp năm 1992 về chế độ kinh tế mà chúng ta đạt được những thành tựu lớn trong phát triển đất nước trong 20 năm qua. Chắc chắn rằng sửa đổi hiến pháp lần này sẽ đem đến cho việt nam một sức sống mới, một bước tiến mới trong sự nghiệp phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 51. đất nước trong thời kì phát triển, và nằm trong một thế kỉ mới. sự phát triển về khoa học và kĩ thuật làm cho xã hội, kinh tế đến văn hóa cũng có nhiều thay đổi, thì theo tự nhiên, hiến pháp cũng phải thay đổi để phù hợp với thời đại mới.

  Trả lờiXóa
 52. với việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp nhằm tham khảo ý kiến nhân dân và qua đó để Đảng ta có những điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình hiện tại của đất nước,nhóm quyền lợi ích của nhân dân và hướng tới tầm nhìn xa trong tương lai ddoonmgf thời để có những đương lối chủ trương ,chính sách phù hợp

  Trả lờiXóa
 53. Hiến pháp từ năm 1992 đến nay đã không còn phù hợp và nhiều điều đã không được hợp lý cho lắm vì vậy việc lấy ý kiến của nhân dân là thể hiện quyền dân chủ cũng như là để xây dựng đất nước thêm văn minh hơn

  Trả lờiXóa
 54. Việc lấy ý kiến nhân dân là thể hiện sự dân chủ của Đảng và nhà nước ta. Ấy thế mà có một bộ phận những kẻ xấu lại lợi dụng việc này để đưa ra những yêu cầu thật sự là vô lý. Thật là khó đỡ được với chúng

  Trả lờiXóa
 55. Chúng ta hãy cùng chính phủ, các đại biểu quốc hội đưa ra những ý kiến tích cực để góp phần xây dựng một Hiến pháp mới dựa trên cốt lõi của Hiến pháp 1992, đưa ra những ý kiến mà chúng ta thấy cần thiết phù hợp với lợi ích của tất cả mọi công dân để được một Hiến pháp đầy đủ, chính xác phục vụ tối đa quyền lợi của mọi công dân.

  Trả lờiXóa
 56. Hiến pháp có thể coi là một bộ luật, văn kiện cho nhà nước ta. Chính vì tầm quan trọng của nó nên việc phải sửa đổi hiến pháp là hoàn toàn hợp lí để cho phù hợp với từng quá trình phát triển của đất nước ta, để cho nó có thể phù hợp hơn hoàn thiện hơn nữa giúp cho đất nước ta ngày càng phát triển vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 57. Thay đỏi hiến pháp để phù hợp với tình hình mới hiện nay. Nội dung của bản hiến pháp thể hiện vai trò, tổ chức bộ máy nhà nước hoạt động. Việc sửa đổi hiến pháp là việc làm quan trọng vì thế lấy ý kiến thể hiện nguyện vọng của người dân trong xã hội là điều cần thiết.

  Trả lờiXóa
 58. Đất nước đang chuyển mình trong giai đoạn mới. bản hiến pháp năm 1992 phần nào có những điểm không còn phù hơp và chúng ta cần thay đổi những nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. những thay đổi là cần thiết, tuy nhiên có những điều không thể thay đổi được, ví dụ như điều 4 hiến pháp, khẳng định vai trò và sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với nước ta, vì vậy dù cho các đối tượng phản động có dùng luận điệu và thủ đoạn như thế nào thì chúng ta cũng không thể thay đổi điều đó

   Xóa
 59. Thế giới luôn vận động, cuộc sống luôn vận động, nếu không vận động sự vật sẽ tự chết. Hiến pháp 1992 của Việt Nam đã rất chuẩn mực, đầy đủ... nhưng trong hoàn cảnh mới, trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam và quố tế thì sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ giúp hiến pháp sát thực hơn với cuộc sống, phù hợp hơn với những biến đổi của xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn mở của hội nhập

  Trả lờiXóa
 60. Sửa đổi Hiến Pháp là đúng đắn và kịp thời khi mà cả thế giới đang vận động biến đổi không ngừng. Tuy nhiên, sửa đổi thế nào, ra sao chúng ta cần xem xét bàn bạc kỹ lưỡng để cho phù hợp nhất với nước ta. Phục vụ cho nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 61. Khi một người lớn lên thì ta phải thay một cái áo rộng hơn...khi đất nước ta đã phát triển hơn, bước vào giai đoạn đổi mới với nhiều hy vọng mở ra, Hiên pháp 1992 cũng cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp
  Điều quan trọng là sửa đổi sao cho nó hoàn hiện và phát huy hơn nữa những nội dung vốn đã có

  Trả lờiXóa
 62. Một quốc gia muốn hòa bình ổn định hội nhập và phát triển cần có những bản Hiến pháp. Đây được coi là hệ thông lý luận mang tính chuẩn mực, vừa là công cụ, vừa là vũ khí để xây dựng và đấu tranh bảo vệ Độc lập, tự do cho dân tộc,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân. Duy trì xã hội ổn định,phồn vinh, phát triển.Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực vô cùng to lớn mà không thể không thừa nhận thì Hiến pháp lại mang một hạn chế đó là rất nhanh tụt hậu so với thực tế cũng như đòi hỏi của đất nước.Hiến pháp năm 1992 cũng không nằm ngoài quy luật tất yếu đó.,

  Trả lờiXóa
 63. hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị và hiệu lực cao nhất, vì vậy nó có một vai trò quan trọng đối với xã hội và sự phát triển của xã hội cũng như cuộc sống của nhân dân, vì vậy cần phải sửa đổi hiến pháp sao cho đi sát với thực tế của xã hội để hiến pháp phát huy được tối đa vai trò của nó

  Trả lờiXóa
 64. Cũng cần lưu ý khi đã có những ý kiến quý báu của nhân dân, các cấp chính quyền và nhân dân cần phải có sự thống nhất cao về quan điểm, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền XHCN và toàn xã hội. Hiến pháp năm 1992 với Điều 4 sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh lịch sử của mình là lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam tiến lên XHCN. Đó là không chỉ là trách nhiệm mà còn là lương tâm đối với tương lai phát triển của Tổ quốc và cách mạng Việt Nam theo đúng con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn

  Trả lờiXóa
 65. hiến pháp phải đi sát với thực tế của xã hội, hiến pháp của chúng ta đươc soạn năm 1992 mặc dù qua một số lần sửa đổi hiến pháp, tuy nhiên do tình hình xã hội phát triển và qua thời gian, có nhiều thứ phát sinh và thay đổi, vì vậy cần phải thay đổi hiến pháp để hiến pháp đi sát với thực tế, đó cũng chính là nguyện vọng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 66. sửa đổi hiến pháp là một việc làm cần thiết và hơp lòng dân, tuy nhiên cũng có nhiều kẻ xấu lợi dụng việc này để đưa ra những yêu cầu sửa đỏi phục vụ cho mục đích chống đảng và nhà nước của chúng, vì vậy trong quá trình sửa đổi tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, đảng và nhà nước cần phải tiếp thu những ý kiến đóng góp có chọn lọc và mang tính xây dựng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng vậy lợi dụng việc sửa đổi hiến pháp, rất nhiều những phần tử phản động, cơ hội chính trị đã vào cuộc và đưa ra những yêu cầu nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, mục đích cao nhất của của chúng là nhằm thay đổi chế độ, vì vậy những hành động của chúng cần phải được ngăn chặn kịp thời, tránh để gây ra những hâu quả nghiêm trọng

   Xóa
  2. chim sẻ nói đúng lắm. Tôi là dân tôi cũng muốn mình được đóng góp cho Hiến pháp. Lần sửa đổi này là cơ hội cho tôi được tham gia ý kiến của mình. Mà lần sửa đổi này thu hút được sự quan tâm lớn của dân chúng tôi tin rằng Hiến pháp sẽ được sửa đổi bổ sung một cách toàn diện và hợp lý

   Xóa
 67. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện trong tất cả các thời kì, xong những điều đã thuộc về chân lí khách quan thì không thể xóa bỏ.
  Trong đó tôi đánh giá Điều 4 Hiến pháp năm 1992 cần tiếp tục được hiến định trong sửa đổi lần này,sao cho hoàn thiện và hợp lòng dân nhất. Đồng thời đây cũng là một cơ hội để Đảng hoàn thiện mình hơn và đập tan những luận điệu xảo trá, bôi nhọ, làm thay đổi bản chất của ĐCSVN.

  Trả lờiXóa
 68. Sửa đổi hiến pháp là một hành động của Đảng và nhà nước ta, nhằm nâng caao tính liên kết giữa Đảng, chế độ với nhân dân. lắng nghe nguyện vọng, ý kiến đóng góp của nhân dân, nhằm thực hiện tốt tối đa những quyền mà nhân dân được hưởng. thể hiện sự nghiệp vì dân của Đảng ta

  Trả lờiXóa
 69. Cần lưu ý một vấn đề quan trọng là trong quá trình góp ý của nhân dân, một bộ phận nhân dân có nhận thức hạn chế dẫn đến dễ bị lợi dụng, kích động,lôi kéo..Các thế lực thù địch cũng đang hằng ngày, hằng giờ tung ra trên các diễn đàn, nhất là trên mạng internet, để tuyên truyền chống phá, nhằm mục tiêu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước ta. Chẳng hạn họ cho rằng, Điều 4 Hiến pháp năm 1992 là “phá hỏng nền tảng của chính bản thân hiến pháp”
  Do đó chúng ta cần lấy ý kiến "đóng góp" thực sự!

  Trả lờiXóa
 70. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, không phải ngẫu nhiên mà ĐCS Việt Nam ra đời và trở thành Đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành sự nghiệp cứu nước mà để có thể xuất hiện và tồn tại được cho tới ngày hôm nay là kết quả của một quá trinh tìm kiếm, sàng lọc và đấu tranh tư tưởng.
  Do đó sửa đổi như thế nào đi chăng nữa thì một tất yếu là luôn phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 71. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện trong tất cả các thời kì, xong những điều đã thuộc về chân lí khách quan thì không thể xóa bỏ. Người dân cũng cần đề cao tinh thần cảnh giác với những đối tượng xấu khi chúng lợi dụng việc này để thức hiện ý đồ phá hoại

  Trả lờiXóa
 72. Thế giới không ngừng phát triển để theo kịp sự thay đổi của thế giới đảng và nhà nước ta luôn phải thay đổi các chính sách, pháp luật sao cho phù hợp và đảm bảo xã hội phát triển theo chiều hướng tích cực và cũng chỉ để nhằm phục vụ lợi ích, mọi người dân đều có quyền tham gia sửa đổi hiến pháp thể hiện sự quyền làm chủ của nhân dân

  Trả lờiXóa
 73. Hiện nay trước những diễn biến của tình hình trong nước, những yêu cầu của thời kỳ mới cần phải có một Hiến pháp thích hợp để tạo điều kiện đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Hiến pháp tốt sẽ tạo ổn định chính trị, đường lối nhất quán sẽ thu hút dược bạn bè quốc tế tới với nước ta

  Trả lờiXóa
 74. sưa đổi hiến pháp là một việc làm cần thiết và đúng đắn, tuy nhiên trong quá trình sửa đổi hiến pháp cần hết sức lưu ý, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng đẻ chống phá nước ta, gây ảnh hưởng tới sự ổn định và phát triển cuaer đất nước

  Trả lờiXóa
 75. Sửa đổi Hiến pháp là lẽ tất nhiên khi tình hình đất nước đã thay đổi nhiều, nếu không sửa sẽ không phù hợp với sự phát triển của xã hội, tham gia đóng góp vào Hiến pháp cũng là một hình thức để thể hiện dân chủ của nước ta.

  Trả lờiXóa
 76. muốn sửa đổi hiến pháp đúng đắn thì cần sự vào cuộc của các chuyên gia, những chuyên gia luật hàng đầu của đất nước cũng như có sự tham mưu của rất nhiêu lực lượng trong xã hội, đặc biệt cũng rất cần thiết tận dụng nguồn lực từ nhân dân, tham khảo ý kiến đóng góp của nhân dân

  Trả lờiXóa
 77. VÌ sao phải sửa đổi hiến pháp? tất cả chỉ vì phục vụ lợi ích của nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. đưa dân lại gần với Đảng hơn, thắt chặt và nâng cao lòng tin của dân vào Đảng. Từng bước thực hiện một cách rõ ràng mục đích lấy dân làm gốc, vì nhân dân phục vụ của Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 78. sửa đổi hiến pháp là một công việc trọng đại, có ảnh hưởng rất lớn tới xã hội trong hiện tại và tương lai, vì mỗi sự thay đổi trong hiến pháp sẽ tạo ra những sự thay đổi rất lớn trong xã hội và trong sinh hoạt của tất cả nhân dân, vì vậy cần phải hết sức thận trọng trong sủa đổi hiến pháp

  Trả lờiXóa
 79. viêc sửa đổi hiến pháp là để phù hợp với tình hình xã hôi bây giờ,để phù hợp long dân phục vụ nguyện vong ý kiến của nhân dân quyền làm chủ của nhân dân trong các hoạt đông cuat đât nước được thể hiện ngày càng rõ net hơn.

  Trả lờiXóa
 80. viêc sửa đổi hiến pháp là để phù hợp với tình hình xã hôi bây giờ,để phù hợp long dân phục vụ nguyện vong ý kiến của nhân dân quyền làm chủ của nhân dân trong các hoạt đông cuat đât nước được thể hiện ngày càng rõ net hơn.

  Trả lờiXóa
 81. hiến pháp là một văn bản pháp luật, vì vậy trong một thời gian nhất định nó cần được sửa đổi để theo kịp với xã hội, đó là điều hoàn toàn bình thường và hợp lý, tuy nhiên nó lại là sự kiện gây lên nhiều hiện tượng phát sinh trong xã hội thời gian gần đây, đó là do sự tác động của các thế lực thù địch và bọn phản động nhằm lợi dụng sự kiện này để chống phá nước ta

  Trả lờiXóa
 82. viêc sửa đổi hiến pháp là điều cần thiết phù hợp với nguyên vọng của nhân dân trong thời đại đổi mới bây giờ,đây cũng là một cơ hội để người dân có thể tham gia đóng góp ý kiên xây dưng một hiến pháp mới công bằng hơn,đưa dân làm chủ đât nước lấy dân làm gôc xây dưng đât nước phat triển

  Trả lờiXóa
 83. việc sửa đổi hiến pháp hoàn toàn là vì lợi ích của nhân dân, nó nhằm loại bỏ và sửa đổi các quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và tạo ra hành lang pháp lý tốt nhất cho người dân sinh hoạt và hoạt động các hoạt động kinh tế cũng như các hoạt động khác

  Trả lờiXóa
 84. viêc sửa đổi hiến pháp là để cho phù hợp với thời đại,phù hợp yêu cầu phat triển của đât nước và để phục vụ nhu cầu ngày cang cao của nhân dâ.sửa đổi hiến pháp sao cho sat với lợi ich của nhân dân cho dân phục và tin vào sự lãnh đạo của đảng là sáng suốt

  Trả lờiXóa
 85. dịp sửa đổi hiến pháp là một dịp tốt để các thế lực thù địch và bọn phản động tiến hành những hoạt động gây rối ,kích động người dân tiến hành các hoạt động theo ý đồ sai trái của chúng, các cơ chức năng cần hết sức lưu ý điều này

  Trả lờiXóa
 86. Việc sửa đổi hiến pháp trong các thời kì là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn dân đóng góp ý kiến. Hiến pháp sửa đổi lần này sẽ góp phần làm phù hợp hơn với sự phát triển của đất nước trong thời kì này, đất nước ta sẽ phát triển hơn nữa sau nhưng lần đổi mới ntn :)))

  Trả lờiXóa
 87. Qua 21 năm thì tình hình chính chị xã hội trong nước, tình hình thế giới cũng nhiều biến động nên hiến pháp cần thay đổi. Với lại nhận thức, tư tưởng lối sống của người dân cũng mới mẻ hơn, hiện đại hơn tiêp thi nền văn hóa nước ngoài...nếu hiến pháp không thay đổi sẽ lạc hậu và không đáp ứng được tình hình mới.

  Trả lờiXóa
 88. Việc sửa đổi hiến pháp qua các thời kì là một việc hết sức quan trọng và cấn thiết đối với tình hình đất nước đang có nhiều sự biến động do phát triển ntn, tuy nhiên bên cạnh đó cũng cần chú ý, các thế lực thù địch đang lợi dụng các kẽ hở của hiến pháp để làm các việc xấu ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của đất nước hiện nay

  Trả lờiXóa
 89. Mỗi lần đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới với chính sách mới do Đảng đề ra, chúng ta đều đặt vấn đề sửa đổi hiến pháp, chúng ta nên bình tĩnh và cảnh tỉnh để tránh ko bị bọn phản động kích động để làm ảnh hưởng ko tốt đến việc sửa đổi luật pháp của nhà nước

  Trả lờiXóa
 90. việc sửa đổi hiến pháp là việc làm hết sức bình thường của tất cả các quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, tuy nhiên ở Việt Nam có những điều kiện đặc thù, dễ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp nhân việc sửa đổi hiến pháp, đó là điều cơ quan chức năng phải hết sức lưu ý

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trong thời gian gần đây có rất nhiều đối tượng phản động, không biết do được rót thêm tài trợ hay do ý định từ trước mà nhân sự kiện nước ta tiến hành sửa đổi hiến pháp đã tiến hành chống đối nước ta hết sức quyết liệt, điều đó ảnh hưởng rất nhiều sự ổn định chính trị của đất nước

   Xóa
 91. Cái gì thì cũng cần thay đổi cho phù hợp với thời cuộc và hiến pháp cũng không ngoại lên thời cuộc thay đổi cũng cần những thay đổi nhất định cho phù hợp với tình hình hiện nay. Thay đổi thì thay đổi thì cũng cần có những chuẩn mực nhất định thay đổi cái thực sự cần thay đổi chứ không thể tùy tiện thay đổi được có những thứ thuộc về chân lý rồi.

  Trả lờiXóa
 92. thế giới đang phát triển xu thế hội nhập toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ,hiến pháp năm 1992 cũng đã lâu chúng ta cần sửa đổi cần thêm hay bớt nhưng cái mới cho theo kịp được sự phát triển toàn cầu. Việc sửa đổi hiến pháp là cực kì quan trọng trong giai đoạn diễn biến đất nước hiên nay

  Trả lờiXóa
 93. Hiến Pháp có thể hiểu là Pháp luật cơ bản của một nước, nó quy định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Việc sửa đổi Hiến Pháp trong thời kỳ đổi mới là khá quan trọng, bởi vì Hiến Pháp năm 1992 nhiều điểm đã không còn phù hợp với đất nước trong thời kỳ hội nhập Quốc tế hiện nay, cần phải sửa đổi hiến pháp để phù hợp với sự phát triển của đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến năm 2020 trở thành nước Công nghiệp cơ bản.

  Trả lờiXóa
 94. Trên thế giới bất kể là quốc gia nào dù là giàu mạnh hay kém phát triển đi chăng nữa thì việc sửa đổi hiến pháp là điều bắt buộc và cần thiết phải thực hiện. Đất nước ta cũng không nằm ngoại lệ bởi vì để phù hợp với thực tiễn và quá trình phát triển đất nước trong từng giai đoạn thì cần phải sửa đổi hiến pháp để cho hiến pháp có thể hoàn thiện nhất.

  Trả lờiXóa
 95. Hiến pháp năm 1992 là Hiến pháp đầu tiên. Hiến pháp nước ta cũng không thoát khỏi quy luật của tất cả hiến pháp trên thế giới. Việc thay đổi Hiến pháp giúp Nhà nước hoàn thiện hơn. Người dân có quyền tham gia vào góp ý vào dự thảo hiến pháp.Đây là nguồn cổ động lớn lao với nhân dân.

  Trả lờiXóa
 96. Việc sửa đổi hiến pháp thì đều là trên tình hình đất nước và lợi ích của nhân dân, nước ta dưới sự lãnh đạo Của Đảng vẫn đang đi đúng con đường đã chọn là xã hội chủ nghĩa, và đảng ta là Đảng vì dân đặt lợi ích của dân lên đầu, nhiều thành phần xấu phản động luôn lợi dụng để nói xấu đảng nói Đảng hèn nhát nhưng chúng có biết gì đâu, toàn là ếch ngồi đáy giếng chưa làm gì được cho đất nước mà đã lên giọng ăn nói linh tinh rồi.

  Trả lờiXóa
 97. tất cả các sự thay đổi, sửa đổi của hiến pháp từ trước đến này đều rất hợp lí với từng giai đoạn phát triển của đất nước, và tất cả sự thay đổi đấy đều hợp với lòng dân, vì lợi ích của nhân dân. TRong đó Đảng giữ vai trò rất quan trọng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cuộc sóng của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc, và các chủ trương chính sách của Đảng đều rất hợp lí và đều theo phương châm hòa binh, mấy cái thằng phản nước theo địch luôn luôn nói xấu bịa chuyện kích động lòng dân nhằm hạ uy tin của Đảng, mọi người nên giữ vững lòng tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 98. Sau một quá trình phát triển nhất định, việc sửa đồi hiến pháp là hoàn toàn tự nhiên. Bởi sửa đổi hiến pháp là để phù hợp với bối cảnh lịch sử hiện tại, với sự phát triển của đất nước, cũng là để đi sâu đi sát hơn đến đời sống nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Việc sửa đồi hiến pháp là hoàn toàn công khai, minh bạch. Tất cả mọi người dân đều có quyền đóng góp ý kiến trong quá trình sửa đổi hiến pháp.

  Trả lờiXóa
 99. Mục đích của việc sửa đổi Hiến pháp lần này làm sao phải xây dựng được một bộ máy hành chính từ trên xuống dưới, tạo được một cơ chế hoạt động thực sự thống nhất và hiệu quả. Để giải quyết khẩn trương, nhanh gọn hơn những vấn đề theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng thì yêu cầu đặt ra là bộ máy phải gọn.

  Trả lờiXóa
 100. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này tiếp tục thể chế hoá kịp thời các chủ trương, chính sách lớn đã được thông qua tại Đại hội XI của Đảng cộng sản Việt Nam, tạo sức bật cho sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 101. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi sẽ sửa đổi, bổ sung các quy định bảo đảm mục tiêu, định hướng chính sách lớn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối.

  Trả lờiXóa
 102. Sửa đổi hiến pháp chính là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình qua việc đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp. Việc sửa đồi hiến pháp sẽ giúp cho hiến pháp đi sâu đi sát hơn với thực tiễn của giai đoạn lịch sử hiện nay, cũng như những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 103. Đất nước đang ngày càng hội nhập sâu vào thế giới. Xã hội đang ngày càng phát triển lên những tầm cao mới. Trong thời đại mới, vận hội mới và nhiều thách thức trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi. Việc thay đổi hiến pháp là việc làm tất yếu để thực tế và hiến pháp không quá xa rời nhau. Nhàm mục đích bảo vệ quyền lợi của nhà nước, của đảng và của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 104. Đất nước ta hiện nay đang trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước nên sẽ có rất nhiều nhiều những thiếu sót, những điều vẫn còn chưa làm được. Ví dụ trong việc sửa đổi hiến pháp lần này mục đích của Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam là muốn có những ý kiến đóng góp để có thể giúp cho Đảng và nhà nước hoàn thiện hơn sửa chữa những thiếu sót.

  Trả lờiXóa
 105. Đúng thế có thể thấy đây là một trong những chính sách và việc làm đúng đắn của Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam ta bởi vì nó đã cho thấy được sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận đóng góp ý kiến đối với nhân dân ta. Qua việc làm này càng làm tăng thêm sự đoàn kết bền chặt giữa nhân dân với Đảng cộng sản với chính quyền và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 106. Đất nước ta luôn luôn có tinh thần đoàn kết cùng nhau để xây dựng đất nước ta. Đây là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta chúng ta cần gìn phát huy truyền thống này. Và việc làm này của Đảng cộng sản và nhà nước ta đã thể hiện được tinh thần đoàn kết của dân tộc ta để có thể cùng nhau xây dựng đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 107. Những việc làm như thế này không chỉ là để Đảng cộng sản và nhà nước ta có thể hoàn thiện hơn khắc phục được những điều gì chưa làm được những gì còn thiếu sót để làm tốt hơn nữa. Ngoài ra những việc làm như thế này nó còn thể hiện tinh thần đoàn kết sự sáng suốt của Đảng cộng sản và nhà nước cùng với nhân dân ta xấy đưa đất nước ta đi lên con đường chủ nghĩa xa hội ngày càng phát triển hơn nữa nhân dân ta ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 108. Đất nước ngày càng phát triển, con người cũng phải thay đổi để phù hợp với sự phát triển đó. Để ổn định chính trị, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quyền lợi của người dân thì hiến pháp cũng phải thay đổi theo. Nếu xã hội cứ phát triển mà hiến pháp vẫn giữ nguyên thì vô hình dung hiến pháp sẽ kéo sự phát triển của đất nước đi thụt lùi. Và trong tình hình chung của thế giới như hiện nay thì thay đổi hiến pháp là tất yếu chứ không phải là chuyện bày đặt như bài báo đã đưa.

  Trả lờiXóa
 109. Hiến pháp cũng đi từ thực tiễn mà ra chứ không phải là cứ ngồi nghĩ rồi có một bản hiến pháp pháp để sử dụng mãi mãi được. Thế nên việc sửa đổi hiến pháp là việc làm để sao cho nó phù hợp với thực tiễn với những yêu cầu phát sinh của thực tiễn đặt ra. Việc làm này để làm cho hiến pháp có thể hoàn thiện hơn mang lại hiệu quả cao hơn. Chính vì thế việc sửa đổi hiến pháp là việc làm rất đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta.

  Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.