THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

02 tháng 9 2021

NGỌN LỬA CÁCH MẠNG BẤT DIỆT SOI RỌI TƯƠNG LAI

by Đắc Chí  |  at  2.9.21


Ngày này 76 năm về trước - ngày 2-9-1945 - tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là mốc son chói lọi trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Hành trình vinh quang 76 năm qua, thực hiện Lời thề Độc lập thiêng liêng: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”, nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện mục tiêu cao cả: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 

Tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập mùa thu năm 1945 đã truyền lửa cách mạng cho dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quân và dân ta, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân, đế quốc mà dấu son là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất non sông, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xúc động ôn lại những trang sử hào hùng của một dân tộc anh hùng, chúng ta càng trào dâng niềm tự hào về những ngày mùa thu sục sôi cách mạng - mùa thu độc lập cách đây 76 năm. Thắng lợi vĩ đại ấy đã khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quy tụ và phát huy được lòng yêu nước của toàn thể các tầng lớp nhân dân, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.

Vận dụng sáng tạo, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Ngày nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước mắt, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống xã hội... Tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập. Trên con đường vinh quang ấy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, bài học thành công về chớp thời cơ cách mạng, về đường lối độc lập tự chủ, sáng tạo, “mang sức ta mà giải phóng cho ta”, chúng ta cùng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trước mắt, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy mạnh mẽ tinh thần muôn người như một để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta cùng đồng tâm, hiệp lực, nỗ lực phấn đấu, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam là phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hào khí và ngọn lửa bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mãi mãi soi rọi cho tương lai tươi sáng của dân tộc ta đi đến đài vinh quang!

Ngày này 76 năm về trước - ngày 2-9-1945 - tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là mốc son chói lọi trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Hành trình vinh quang 76 năm qua, thực hiện Lời thề Độc lập thiêng liêng: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”, nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện mục tiêu cao cả: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập mùa thu năm 1945 đã truyền lửa cách mạng cho dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quân và dân ta, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân, đế quốc mà dấu son là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất non sông, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xúc động ôn lại những trang sử hào hùng của một dân tộc anh hùng, chúng ta càng trào dâng niềm tự hào về những ngày mùa thu sục sôi cách mạng - mùa thu độc lập cách đây 76 năm. Thắng lợi vĩ đại ấy đã khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quy tụ và phát huy được lòng yêu nước của toàn thể các tầng lớp nhân dân, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.

Vận dụng sáng tạo, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Ngày nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước mắt, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống xã hội... Tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập. Trên con đường vinh quang ấy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, bài học thành công về chớp thời cơ cách mạng, về đường lối độc lập tự chủ, sáng tạo, “mang sức ta mà giải phóng cho ta”, chúng ta cùng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trước mắt, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy mạnh mẽ tinh thần muôn người như một để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta cùng đồng tâm, hiệp lực, nỗ lực phấn đấu, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam là phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hào khí và ngọn lửa bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mãi mãi soi rọi cho tương lai tươi sáng của dân tộc ta đi đến đài vinh quang!

Theo http://www.hanoimoi.com.vn/

7 nhận xét:

 1. Chào mừng 76 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam! 76 năm từ ngày chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sái ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại quảng trường Ba Đình lịch sử, chúng ta như vẫn sống trọng trong khoảng khắc thiêng liêng ngày đó!

  Trả lờiXóa
 2. Tuy rằng ngày hôm đó chúng ta đã khẳng định chủ quyền , khẳng định dân tộc Việt Nam là một quốc gia độc lập về chủ quyền lãnh thổ nhưng kéo dài sau đó vẫn là cả một quá trình dài đầy khó khăn mà ông cha ta đã cống hiến và hi sinh rất nhiều. Chỉ hi vọng con cháu Việt Nam ai cũng hiểu và chân trọng điều đó

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các nhân chứng lịch sử tại thời điểm đó đang dần dần bỏ đi và rời xa thế hệ sau này của chúng ta. Cái vấn đề làm sao để mà tiếp tục truyền tải cái tinh thần yêu nước, tinh thần bất khuất dũng cảm đó; làm sao để con trẻ hiểu được và trân trọng những vất vả hi sinh của ông cha ta thực sự là vấn đề rất đáng lưu tâm

   Xóa
  2. Đọc ý kiến của bác Trang Tran bản thân tôi lại nghĩ đến vấn đề cải cách nội dung bộ môn giáo dục trong chương trình học của các em. Thay vì học lý thuyết một cách khô khan, giá mà có thể đưa cho các em xem những thước phim lịch sử, đưa các em đến tận nơi xem xét những nơi còn ghi lại dấu ấn lịch sử thì tốt. Nhưng có lẽ nếu mà thế thật thì xem xong 1 2 clip cũng đã chậm chương trình mất rồi :)) vấn đề này thì lại khổ giáo viên

   Xóa
 3. Năm nào đến ngày này là cũng cảm thấy tinh thần sục sôi hơn bao giờ hết! Bản thân không được sống trong thời kỳ đó vừa cảm thấy đây là một điều vừa có may, vừa không may. May mắn ở chỗ là từ khi sinh ra và lớn lên thì bản thân đã được sống trong môi trường hòa bình mà cứ thế thỏa sức thể hiện bản thân, vùng vẫy mà đứng lên. Không may ở chỗ chẳng thể nào sống lại trong những giây phút lịch sử đó mà cảm nhận nó một cách chân thực nhất có thể

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn và tôi vẫn còn may mắn hơn lứa trẻ con bây giờ. Đến tầm chúng nó nhận thức được và bắt đầu tò mò về mọi vấn đề thì lúc đó nhân chứng lịch sử đã chẳng còn mấy người, có xem lại những lời mà các cụ kể cũng chỉ là qua những thước phim mà thôi, đấy mới chính là thiệt thòi thực sự

   Xóa
  2. @Viet Nam: Đến thời điểm này bản thân mình mới thấy môn lịch sử hồi còn đi học nó hay biết bao, nhưng có lẽ cách dạy chưa khoa học hoặc là các thầy cô chỉ chăm chăm chạy cho kịp giáo án nên thành ra quá lý thuyết và khô khan chứ nếu chú ý và hiểu được thì nó sẽ hay có và có ích biết bao

   Xóa

Proudly Powered by Blogger.